Skip to Content

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO E A CICLO SUPERIOR.

PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

 As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

 

PROBAS DE ACCESO A CICLO SUPERIOR:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

 As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que teñan polo menos dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba e non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

A proba dará lugar á obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. No caso de superación da proba, a devandita certificación incluirá a relación de familias profesionais ás que se poderá acceder, nas condicións de admisión que se establezan.

 

CALENDARIO DAS PROBAS DE ACCESO:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/9041

 

Para máis  información: http://www.edu.xunta.es/fp/probasou no Departamento de Orientación do centro.blog | by Dr. Radut