Skip to Content
Lona de benvida

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

DIAGNOSE E SEGUIMENTO DA CONVIVENCIA ESCOLAR CURSO 2020/2021

Dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade veñen de poñer en marcha a realización dunha nova enquisa on-line que permita analizar o estado da convivencia escolar e das novas formas nas que se está a desenvolver como consecuencia do impacto da COVID-19 na comunidade educativa.

Esta sondaxe de carácter censual “Enquisa de diagnose da convivencia 2021” ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (dirección, profesorado, alumnado, persoal non docente e familias) e permitirá, a través da análise das respostas obtidas, a introdución de avances e melloras neste ámbito dun xeito global e integrador.

A participación da comunidade educativa nesta enquisa é fundamental e por iso necesitamos da implicación dos distintos colectivos e da súa imprescindible colaboración no proceso de realización.

 

ALUMNADO ESO.

O alumnado de 1º a 4º da ESO pasará nos “recreos de aula” pola aula de informática do Centro para acceder ao cuestionario.

 

ALUMNADO BACHARELATO.

Os titores/as entregarán ao alumnado as súas claves de acceso persoais e este cubrirá voluntariamente a enquisa on-line dende o seu domicilio.

https://www.edu.xunta.gal/enquisas/index.php/164595?lang=gl

 

FAMILIAS.

Os titores/as entregarán ao alumnado de maior idade de cada familia as claves de acceso persoais cas que poderán cubiri voluntariamente a enquisa on-line dende os seus domicilios.

https://www.edu.xunta.gal/enquisas/index.php/625973?lang=gl

 

A ENQUISA ESTARÁ OPERATIVA DESDE O 12 AO 29 DE ABRIL DE 2021 (AMBOS DOUS DÍAS INCLUÍDOS).

ACHEGA DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DO BAREMO DO 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL, AMBOS INCLUÍDOS, DE 9:00 A 13:00

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 17. Documentación cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta

1. Logo de determinar que o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión, para achegar a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

2. A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente.

3. O consello escolar dos centros docentes públicos e a titularidade dos centros privados concertados poderán requirir, de forma motivada, a documentación complementaria que estimen necesaria para acreditar as situacións e circunstancias alegadas, concedendo un prazo de 5 días hábiles para á súa presentación.

4. A falta de presentación en prazo da documentación requirida impedirá ter por acreditado o criterio ou criterios afectados, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

 

DEBE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN DO 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL DE 9:00 A 13:00 NA SECRETARÍA DO CENTRO O ALUMNADO QUE SOLICITA ADMISIÓN NOS SEGUINTES CURSOS:

1º DA ESO

2º DA ESO

1º BACHARELATO

 

NON DEBE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN O ALUMNADO QUE SOLICITA ADMISIÓN NOS SEGUINTES CURSOS:

3º DA ESO

4º DA ESO

2º BACHARELATO

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da documentación preferentemente nos días non lectivos. De facelo en días lectivos, na medida do posible, evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

CRITERIO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

PROXIMIDADE DO DOMICILIO FAMILIAR AO CENTRO

 

Certificado do Padrón municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven nel. A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás circunstancias debidamente xustificadas. Así mesmo, o certificado deberá estar expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión.

PROXIMIDADE DO LUGAR DE TRABALLO AO CENTRO

 

Persoas que presten servizos retribuídos por conta allea, mediante a achega de documento expedido para o efecto pola/o empregadora/or xunto cunha copia do contrato de traballo.

No caso de traballadoras e traballadores por conta propia, mediante a alta censual inicial ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, con todas as posibles modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente.

O persoal ao servizo das administracións públicas presentará unha certificación expedida pola xefatura de persoal correspondente.

CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL

Certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas

PARA O ACCESO AO BACHARELATO:

VALORACIÓN DO EXPEDIENTE ACADÉMICO

Certificación académica persoal de 3º da ESO.

A DOCUMENTACIÓN RELATIVA AOS CRITERIOS DE DOMICILIO FISCAL, RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR, CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA E DE DISCAPACIDADE DO ALUMNADO, DO/DA PROXENITOR/A, DO/DA TITOR/A OU DOS/DAS IRMÁNS/ÁS RECOÑECIDA POLA XUNTA DE GALICIA, SÓ SERÁ NECESARIO PRESENTALA CANDO A PERSOA INTERESADA DENEGUE EXPRESAMENTE A CONSULTA AUTOMÁTICA NA SOLICITUDE.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS: ANTES DO 25 DE ABRIL.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS: ANTES DO 15 DE MAIO.

Presentación e defensas dos proxectos STEMbach - Cursos 2019/20 - 2020/21

O martes, 6 de abril, na Biblioteca do IES Miraflores, de Oleiros, levaranse a cabo as presentación dos Proxectos STEM correspondentes ao alumnado que participa neste proxecto durante os cursos 2019/20 e 2020/21.

O horario das presentacións e defensas dos proxectos STEM será o seguinte:

Título

Control dun coche de carreiras a escala nun cirtuíto

Alumno autor do proxecto

Herrero Guillén, Manuel Nicolás

Horario

16:15 - 16:45

 

Título

Control dun coche de carreiras a escala nun cirtuíto

Alumno autor do proxecto

Fernández Louzao, Xián

Horario

16:15 - 16:45

 

Título

Á percura dos microplásticos no medio mariño

Alumno autor do proxecto

Puertas Pérez, Sergio

Horario

16:45 - 17:05

 

Título

Innovación con impresoras 3D para a elaboración de produtos de apoio

 

para persoas con diversidade funcional         

 

Alumno autor do proxecto

Longueira González, Erea

 

Horario

17:05 - 17:25

 

 

Título

Análise de vulnerabilidades nunha rede de datos  

Alumno autor do proxecto

Cabana Roca, Roi

Horario

17:25 - 17:45

 

CLIMACO

Nas últimas semanas, os alumnos e alumnas de bioloxía e xeoloxía de 4º da ESO e os de CTMA de 2º de BACH, participaron nunha actividade promovida desde a Deputación da Coruña para dar a coñecer a realidade do cambio climático na nosa provincia. O investigador principal do proxecto Climaco, Alberto González, despois de repasar os elementos do clima e a forma de rexistralos, explicoulles a orixe do noso clima oceánico "con matices" e a diferenza entre o efecto invernadoiro natural e o incremento do efecto invernadoiro. Fixo especial fincapé no papel deste último no cambio climático. En relación ao cambio climático, o alumnado puido coñecer de primeira man, os resultados dunha investigación pioneira desenvolvida na nosa provincia. Investigación na que, tras comparar as características do clima de dous períodos concretos (1971-1990) e (1999-2018), queda probada a existencia de dito cambio: 15 días máis ao ano con temperaturas por riba dos 25 ºC, 10 días menos de xeada, máis noites tropicais... Ademáis da valiosa información aportada, a charla tiña como obxectivo fomentar comportamentos sostibles e por en valor a importancia da acción local para aportar solucións a un fenómeno de repercusións globais. Sen dúbida, unha charla interesante á vez que necesaria, trala que xurdiron numerosas preguntas que foron respondidas por Alberto González.

MOI IMPORTANTE-ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS 1º ESO
OS POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES EN 1º DA ESO NO IES MIRAFLORES PARA O CURSO ESCOLAR 2021/2022 NON SON SUFICIENTES PARA SATISFACER A DEMANDA EXISTENTE DE SOLICITUDES DE RESERVA DOS CENTROS ADSCRITOS, POLO QUE TODAS AS FAMILIAS DEBERÁN PRESENTAR SOLICITUDE DE ADMISIÓN DO 1 AO 22 DE MARZO.

CURSO

PRAZAS OFERTADAS

1º ESO

74+9 (*)

(*) RESERVA DE POSTOS ESCOLARES PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO.

 Artigo 3. 2. En todo caso para escolarizar ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, deberá reservar tres postos escolares por unidade, nos seguintes cursos: 4º de educación infantil, 1º de educación primaria e 1º de educación secundaria obrigatoria.

 Artigo 39. 2. As prazas reservadas non adxudicadas a este alumnado asignaranse conforme o procedemento ordinario e, se é o caso, ao procedemento subsidiario de adxudicación.

 

PRESENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 Artigo 12.

 1. Cando no centro de adscrición o número de postos escolares dispoñibles non sexa suficiente para satisfacer a demanda existente, comunicarase esta circunstancia ao alumnado afectado mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do centro de adscrición e do centro ou centros de orixe.

 2. O alumnado afectado deberá presentar a solicitude de admisión no centro de adscrición na forma e dentro do prazo establecidos nesta orde, e posteriormente presentarán a documentación xustificativa dos criterios de baremo no prazo sinalado no artigo 17.1.

 PRIORIDADE ALUMNADO CENTROS ADSCRITOS

 DECRETO 254/2012, DO 13 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

 Artigo 9.2. Nos procedementos de admisión de alumnado nos centros a que se refire o presente decreto, cando non existan prazas suficientes terá prioridade aquel que proceda dos centros de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria que, respectivamente, teñan adscritos: CEIP Juana de Vega e o CEIP Plurilingüe da Rabadeira.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS OUTROS CURSOS DA ESO E BACHARELATO

CURSO

PRAZAS OFERTADAS

2º ESO

0

3º ESO

9

4º ESO

11

1º BACHARELATO

14

2º BACHARELATO

10

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 PRAZO SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá DO 1 AO 22 DE MARZO DE 2021, ambos incluídos, de 9:00 a 13:00.

 As solicitudes deste proceso realizaranse mediante o modelo anexo II, (código de procedemento ED550B). O formulario poderá cumprimentarse na aplicación admisionalumnado, ou ser descargado e cumprimentado de forma manual polas familias.

 Tamén se poderá descargar, e logo cumprimentar, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección http://www.xunta.es/portada, e nos seguintes enlaces: GALEGO ou CASTELÁN

 

MOI IMPORTANTE: DEBERÁN MARCAR OBRIGATORIAMENTE NO MODELO ED550B OS CRITERIOS QUE DESEXA SE TEÑAN EN CONTA Á HORA DE OBTER A PUTUACIÓN CORRESPONDENTE PARA A ADMISIÓN NO CENTRO SOLICITADO.

 

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da solicitude por sede electrónica. No caso de facelo presencialmente, na medida do posible evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

  •  Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar (só cando denegue a súa consulta).
  •  Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (Copia do DNI do alumno/a).
  •  Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do procedemento ED550B (certificación académica).
  •  Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS PARA O BAREMO.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN PARA O BAREMO.

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo admisión abranguerá DO 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL, ambos incluídos, de 9:00 a 13:00 na secretaría do IES Miraflores.

MOI IMPORTANTE: SO SE VALORARÁN OS CRITERIOS MARCADOS NO MODELO ED550B.

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da documentación preferentemente nos días non lectivos. De facelo en días lectivos, na medida do posible, evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

DOCUMENTACIÓN PARA O BAREMO.

 

-         Documentación xustificativa dos criterios marcados no modelo de solicitude de admisión.

 

-     A documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, só será necesario presentala cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática na solicitude.

 

BAREMO.

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

 

Existencia de irmás ou irmáns no centro

 

Por unha irmá/n matriculado no centro

8 puntos

Polo segunda e seguintes irmás ou irmáns matriculados no centro

2 puntos por cada un

Por ser traballador/a do propio centro

3 puntos

Por proximidade do domicilio familiar ao centro

 

Se o domicilio familiar se atopa na área de influencia do centro

6 puntos

Se o domicilio familiar se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do centro

3 puntos

Se o domicilio familiar se atopa noutras áreas

0 puntos

Pola proximidade do lugar de traballo ao centro

 

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado dentro da área de influencia do centro

4 puntos

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro

2 puntos

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado noutras áreas

0 puntos

Por condición de familia numerosa

 

Por familia numerosa de categoría especial

3 puntos

Por familia numerosa de categoría xeral

2 puntos

Por condición de familia monoparental

2 puntos

Por renda per cápita da unidade familiar (valorada por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM))

 

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM

3 puntos

Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces o IPREM

2 puntos

Ingresos iguais ou superiores ao 0,75 veces o IPREM

1 punto

Ingresos iguais ou superiores ao IPREM

0 puntos

Por discapacidade

 

Da alumna ou alumno

4 puntos

Dalgún dos proxenitores ou titores

3 puntos

Dalgunha das irmás ou irmáns da alumna ou alumno

1 punto por cada un

Valoración do expediente académico para o acceso ao bacharelato

 

Nota media de sobresaliente

2 puntos

Nota media de notable

1 punto

Nota media de ben

0,50 puntos

Por criterios complementarios consistentes noutras circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo órgano competente do centro, se é o caso.

1 punto (*)

(*) Na reunión do Consello Escolar do IES Miraflores celebrada o 18 de marzo de 2013, foi aprobada a decisión de non valorar o punto do Criterio Complementario ao que fai referencia o artigo 28.3 da Orde de 12 de marzo de 2013 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

ÁREA DE INFLUENCIA DOS CENTROS DE OLEIROS.

http://www.oleiros.org/c/document_library/get_file?p_l_id=298791&folderId=124751&name=DLFE-28735.pdf

  

DATA DE PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO E OS PRAZOS PARA FORMULAR RECLAMACIÓN.

 

-         Listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. Poderán formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar no caso de centros públicos, e ante a titularidade no caso de centros privados concertados.

 

-         Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

 

-      Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada ou reclamación. Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA.

 

-         Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

 

-         Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

 

NOTA INFORMATIVA.

 

-         CADA ALUMNA E ALUMNO SÓ PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE NO CENTRO NO QUE SOLICITE PRAZA EN PRIMEIRO LUGAR, ADVERTINDO QUE A INFRACCIÓN DETERMINARÁ A PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE QUE POIDAN CORRESPONDERLLE.

 

-         O ALUMNADO QUE TEN GARANTÍA DE PERMANENCIA NUN CENTRO, SE PRESENTA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DISTINTO DEBERÁ COMUNICALO, AO MESMO TEMPO, AO CENTRO DE ORIXE.

 

-         O ALUMNADO QUE TEN RESERVADA PRAZA NUN CENTRO, SE PRESENTA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DISTINTO DEBERÁ COMUNICAR A RENUNCIA Á RESERVA ANTES DO INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

 

-         O ALUMNADO E AS FAMILIAS PODERÁN CONSULTAR O ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS SÚAS SOLICITUDES A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA «ADMISIONALUMNADO» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) UTILIZANDO O CÓDIGO DE SOLICITUDE E O NÚMERO DE DNI DA PERSOA SOLICITANTE.

 

-         A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DO SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GALICIA NOTIFIC@ (https://notifica.xunta.gal) REALIZARASE CON RESPECTO AOS TRÁMITES E ACTOS PROPIOS DA COMPETENCIA DAS XEFATURAS TERRITORIAIS, SEMPRE QUE A PERSOA ELIXIRA ESTA MODALIDADE COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE.

 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS.

 TRANSPORTE ESCOLAR.

 

-         Decreto 203/1986, do 12 de xuño, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do Transporte Escolar (DOG 09/07/1986)

 

-         Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación de servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.

 

-         Orde do 29 de xullo de 1988 pola que se establece a sinalización que deberán levar os autobuses que realizan transporte escolar nos centros de ensinanzas de titularidade pública.

 

-         Orde do 15 de decembro de 1989 reguladora do transporte escolar e obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia (DOG 09/01/1990).

 

-         Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector de transporte público de Galicia.

 

COMEDOR ESCOLAR.

A ANPA Miguel Hernández, ofrece o servizo de comedor, seguindo o Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos, na modalidade establecida no artigo 2, punto 1 apartado e “Xestión do comedor escolar por entidades privadas sen ánimo de lucro, responsables da contratación e xestión integral do servizo, autorizadas para o efecto pola Consellería competente en materia de educación, coas que esta, no seu caso, poderá establecer fórmulas de colaboración mutua.”

O servizo de comedor que ofrece a cantina e que conta con cociña propia, é xestionado pola ANPA tras a autorización por parte do Delegado Provincial da Consellería de Educación no ano 2001.

O servizo funciona de luns a venres, de setembro a xuño en horario de 14:10h a 15h.

Os luns e martes hai vixilancia ata as 16:20.

Os mércores, xoves e venres o servizo de vixilancia remata ás 15h e non hai servizo de autobús.

NORMATIVA REGULADORA PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN.

 

NOVA PARADA EN O SEIXO

A Xefatura Territorial da Consellería de Educación ven de autorizar unha nova parada na liña de O Temple en O Seixo. Cargará ao alumnado transportado ás 7:55 e ás 15:55 aproximadamente na marquesiña da Rúa Curros Enríquez, entre a rúa Ramón Cabanillas e o Paseo Marítimo.

O servizo comezará o luns 22 de febreiro. O alumnado que desexe facer uso da parada deberá previamente comunícalo ao Centro por correo electrónico (ies.miraflores@edu.xunta.es).

UNIFERIA

Do 22 ao 24 de febreiro celébrase a terceira edición de UNIFERIA, Feria Virtual de las Universidades españolas,  que permite o contacto de futuros estudantes  cos Graos Universitarios que se van a impartir o vindeiro curso 2021/22. As universidades informarán ademais da oferta académica dos Graos universitarios, doutros aspectos como aloxamento, deportes, voluntuariado, Centro de Linguas, etc.
 
O horario para participar será amplo: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h
 
Os estudantes poderán participar, preguntar, consultar o que precisen. A navegación por UNIFERIA é libre, simplemente deben rexistrarse.
 
Toda a información ao respecto, así como para  rexistrarse deben facelo no seguinte enlace: 
 

Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia

Co gallo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, ASEICA, a Asociación Española de Investigación sobre o Cancro ofreceunos o 8 de febreiro unhas conferencias para acercar ás nosas alumnas e alumnos o traballo que fan as investigadoras científicas neste eido.

Na quenda da mañá os alumnos de 1º de Bacharelato de Cultura Científica recibiron unha clase maxistral de África González, catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo. África contounos aspectos da súa vida persoal así como feitos relevantes da súa dilatada traxectoria profesional. O seu discurso centrouse  no ámbito da inmunoloxía e concretamente no campo das vacinas terapéuticas como unha das estraxias para a cura do cancro de pácreas. Foi todo un privilexio escoitala e gozar dunha charla tan amena e didáctica.

Na quenda da tarde, a investigadora Tamara Prieto Fernández contactou con nós desde Nova York e relatounos como xurdiu a súa vocación científica xa desde nena. Falounos tamén da súa traxectoria profesional en diferentes países e explicounos o que tiña entre mans actualmente. Resultou moi interesante coñecer que unha boa científica non ten que levar bata branca para selo; de feito, Tamara traballa na área de Xenética en evolución tumoral e a súa ferramenta clave é ...... o ordenador! Si, ela é bioinformática, nada máis e nada menos! Foi un pracer conversar con ela e preguntarlle as nosas curiosidades.

Moitas grazas a ASEICA por esta fantástica iniciativa e ás científicas invitadas por achegar a ciencia de vangarda á nosa aula.

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO E A CICLO SUPERIOR.

PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

 As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

 

PROBAS DE ACCESO A CICLO SUPERIOR:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

 As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que teñan polo menos dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba e non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

A proba dará lugar á obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. No caso de superación da proba, a devandita certificación incluirá a relación de familias profesionais ás que se poderá acceder, nas condicións de admisión que se establezan.

 

CALENDARIO DAS PROBAS DE ACCESO:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/9041

 

Para máis  información: http://www.edu.xunta.es/fp/probasou no Departamento de Orientación do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut