Skip to Content

ERASMUS POLICY STATEMENT

Versión para impresoraVersión para impresora

O IES Miguel Ángel González Estévez é un centro de tamaño medio que imparte clases de ensino secundario e un ciclo formativo de grao superior dá familia de actividades físicas e deportivas.

Sendo unha das posibles saídas profesionais dos nosos alumnos do ciclo formativo a planificación e desenvolvemento de actividades de animación e deportivas en contornas de traballo do sector turístico consideramos esencial para unha preparación profesional axeitada do noso alumnado ou coñecemento e manexo de idiomas. Tamén parécenos que a participación nun programa de mobilidade supón un pulo para a mellora dás competencias persoais, profesionais e lingüísticas dos participantes que favorece a empregabilidade dos nosos estudantes.

Tendo en conta os nosos obxectivos como institución a estratexia a seguir basearase nos seguintes puntos:


a) Elección de socios
Realizarase a busca de socios e elección de colaboradores aproveitando as posibilidades que nos ofrecen as novas tecnoloxías. Tamén procuraremos contactos a través de empresas da zona relacionadas co futuro traballo dos nosos estudantes coas que actualmente mantemos contactos e que leven a cabo a súa actividade no extranxeiro posibilitando establecer relacións noutros países do contorna. Outro referente para nós serán centros similares ao noso e con experiencia neste tipo de proxectos que nos poidan achegar informes sobre posibles socios ou colaboradores.


b) Área xeográfica:
Por proximidade xeográfica e lingüística e debido ao coñecemento destes idiomas estranxeiros por parte do noso alumnado, dirixiremos a nosa atención preferentemente a socios situados en áreas de fala portuguesa, inglesa e francesa ou outras áreas nas que estas linguas sexan de uso maioritario.


c) Os obxectivos que o noso centro proponse conseguir con esta iniciativa son:

 • Motivar e estimular á comunidade educativa na mellora das súas aprendizaxes expondo novos retos.
 • Dar a coñecer aos nosos estudantes a realidade do mercado laboral europeo e mellorar a formación e empregabilidade dos nosos estudantes.
 • Favorecer unha adecuada competencia lingüística nos nosos estudantes e persoal docente.
 • Facilitar a realización de prácticas en empresas doutros países para que os participantes consigan unha mellor adaptación ao mercado global europeo e unha mellor inserción profesional no mesmo.
 • Compartir e intercambiar experiencias e metodoloxías docentes con comunidades educativas doutros países co obxectivo último de dalas a coñecer no noso ámbito educativo favorecendo a innovación no ámbito docente e a internacionalización do centro.
 • Promover o espírito emprendedor no alumnado a través do coñecemento de experiencias empresariais de socios de acollida.
 • Realizar intercambio de recursos entre persoal docente de distintos países e dalo a coñecer na nosa contorna dando publicidade aos coñecementos adquiridos.

===================================================================== 

 

El IES Miguel Ángel González Estévez es un centro de tamaño medio que imparte clases de enseñanza secundaria y un ciclo formativo de grado superior de la familia de actividades físicas y deportivas.

Siendo una de las posibles salidas profesionales de nuestros alumnos del ciclo formativo la planificación y desarrollo de actividades de animación y deportivas en entornos de trabajo del sector turístico consideramos esencial para una adecuada preparación profesional de nuestro alumnado el conocimiento y manejo de idiomas. También nos parece que la participación en un programa de movilidad supone un impulso para la mejora de las competencias personales, profesionales y lingüísitcas de los participantes que favorece la empleabilidad de nuestros estudiantes.

Teniendo en cuenta nuestros objetivos como institución la estrategia a seguir se basará en los siguientes puntos:


a) Elección de socios
Se realizará la búsqueda de socios y elección de colaboradores aprovechando las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.
También procuraremos contactos a través de empresas de la zona relacionadas con el futuro trabajo de nuestros estudiantes con las que actualmente mantenemos contactos y que lleven a cabo su actividad en el extranjero posibilitando establecer relaciones en otros países del entorno.
Otro referente para nosotros serán centros similares al nuestro y con experiencia en este tipo de proyectos que nos puedan aportar informes sobre posibles socios o colaboradores.


b) Área geográfica:
Por proximidad geográfica y lingüística y debido al conocimiento de ciertos idiomas extranjeros por parte de nuestro alumnado, dirigiremos nuestra atención preferentemente a socios ubicados en áreas de habla portuguesa, inglesa y francesa u otras áreas en las que estas lenguas sean de uso mayoritario.


c) Los objetivos que nuestro centro se plantean conseguir con esta iniciativa son:

 • Motivar y estimular a la comunidad educativa en la mejora de sus aprendizajes planteando nuevos retos.
 • Dar a conocer a nuestros estudiantes la realidad del mercado laboral europeo y mejorar la formación y empleabilidad de nuestros estudiantes.
 • Favorecer una adecuada competencia lingüística en nuestros estudiantes y personal docente.
 • Facilitar la realización de prácticas en empresas de otros países para que los participantes consigan una mejor adaptación al mercado global europeo y una mejor inserción profesional en el mismo.
 • Compartir e intercambiar experiencias y metodologías docentes con comunidades educativas de otros países con el objetivo último de darlas a conocer en nuestro ámbito educativo favoreciendo la innovación en el ámbito docente y la internacionalización del centro.
 • Promover el espíritu emprendedor en el alumnado a través del conocimiento de experiencias empresariales de socios de acogida.
 • Realizar intercambio de recursos entre personal docente de distintos países y darlo a conocer en nuestro entorno dando publicidad a los conocimientos adquiridos.

 

======================================================================

IES Miguel Ángel Estévez is a medium-sized, educational institution that teaches Secondary Education  and a Higher Level Training Cycle on Physical Activities and Sports Animation.

We asume that one of the most significant career oppotunities for our students  is planning and implementing sport and animation activities in working environment related to the tourism industry, which must necessarily be linked to foreign language learning. Besides, taking part in a labour mobility programme can be challenging for the students’  skills, enhancing employability.

Taking account of our objectives, the strategy to be applied is based on the following issues:


a) Election of partners
Search and selection of partners taking advantage of the possibilities of new technologies.
Establishing contact in our local environment with businesses carrying out their activity abroad so as to develop relations in other countries.
Contact similar institutions that have experience with these projects so as to  get further information on other posible partners.


b) Geographical area.
We will focus on countries whose languages are taught at school, such as French and English, and also Portuguese, which although not taught, is close to us.


C) Aims we want to  achieve.

 • Motivate and encourage the educational community in the improvement of their learning by exposing new challenges.
 • Make our students know about the reality of the European labour market, improve their training and employability.
 • Foster an adequate linguistic competence in students and teachers.
 • Opportunities to undertake internships at firms abroad for a better adaptation  to the global European market and better integration in the working life.
 • Educational resource exchange among teachers, promoting the exchange of experiences, encouraging the participation in teaching activities to make our school more open.
 • Foster youth entrepreneurship as a result of partners’ business experiences.


story | by Dr. Radut