Neste curso poderas realizar as tarefas requeridas polo profesor en envialas para a súa calificación así como consultar toda a documentación e recursos propostos para desenvolver cada tema.

Novo curso TIC para segundo de bacharelato

Aula virtual para o curso de TIC non bliingüe de 4º ESO