Avaliación:

Proba........................................................... 65%

Traballo de lectura.......................................10%

Comentarios e actividades..........................20%

Interese e actitude..........................................5%

Lembra:
Proba => 65%
Comentarios de texto e/ou elaboración estándares => 20%
Test aula virtual=> 10%
Actitude => 5%