Adaptación das Programacións Didácticas - Curso 2019/2020

Nesta páxina están dispoñibles os documentos coas adaptacións realizadas ás Programacions Didácticas do curso 2019-2020 como consecuencia da suspensión das clases presenciais no centro dende o pasado mes de marzo:

Bioloxía e Xeoloxía

Economía Educación Física

Educación Plástica e Visual

Filosofía Física e Química

Francés

Inglés Latín

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura Matemáticas

Música

Orientación
Relixión

Tecnoloxía

Xeografía e Historia

PMAR: Ámbito Científico Matemático e Ámbito Lingüísitico Social