Competencia xeral:

 A competencia xeral deste título consiste en organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada,  asegurando a satisfacción da clientela e/ou das persoas usuarias.