ICT

Competencias:

Instalador de telecomunicacións en vivendas e edificios.

Instalador e mantedor de antenas terrestres e satelite (Antenista)

Instalador e mantedor de equipos e instalacións de telefonía e interfonía en vivendas e edificios.

Prácticas que se realizarán durante o curso:

· Montaxe práctico dun sistema de porteiro automático analóxico.

· Montaxe práctico dun sistema de porteiro automático dixital.

· Montaxe práctico dun sistema de videoporteiro automático analóxico.

· Montaxe práctico dun sistema de videoporteiro automático dixital.

· Montaxe práctico dunha instalación de TV dixital (terrestre e satélite) en vivenda unifamiliar.

· Montaxe práctico dunha instalación de TV dixital (terrestre e satélite) en edificio de vivendas.

· Práctica de orientación e toma de datos con antena de TV terrestre adaptativa.

· Práctica de orientación e toma de datos con antena de TV satélite.

· Montaxe práctico e configuración dunha red TCP/IP básica.

Uno dos módulos incluídos no ciclo formativo Equipos e Instalacións Electrotécnicas e o de Instalacións Eléctricas de Enlace y Centros de Transformación, que ten unha duración aproximada de 195 horas, e impártese no 2º curso, con una frecuencia de 9 sesións semanais.

A competencia xeneral de este módulo está recollida na unidade de competencia

nº 1 do real decreto del título, e di:

Construír, manter e explotar as líneas e as instalacións de distribución de

enerxía eléctrica en Media e Baixa Tensión e os Centros de Transformación.

Con esta finalidade, neste centro, realízanse os cálculos necesarios de líneas, postas a terra, dispositivos de protección e medida,transformadores e acometidas , e en base a estes cálculos, materializase a montaxe dunha instalación de enlace, que habitualmente se complementa coa visita a centrais eléctricas ou centros de transformación.

 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS NESTE MÓDULO

 

- Relación
e descrición das máquinas, ferramentas e materiais empregados no taller de
máquinas.

- Cálculos
e montaxe de transformadores monofásicos de pequeña potencia.

- Cálculos
e montaxe de transformadores trifásicos de pequeña potencia.

- Ensaios
de transformadores monofásicos.

- Ensaios
de transformadores trifásicos.

- Posta
en marcha e regulación dun xerador de corrente continua.

- Posta
en marcha e regulación dun motor serie de corrente continua.

- Posta
en marcha e regulación dun motor derivación de corrente continua.

- Posta
en marcha e regulación dun motor de excitación composta de corrente continua.

- Rebobinado
dun motor monofásico de condensador.

- Posta
en marcha e inversión do xiro dun motor monofásico de condensador.

- Posta
en marcha e regulación dun alternador trifásico de pequeña potencia.

- Realización
dos ensaios característicos dun alternador trifásico de pequeña potencia.

- Realización
do bobinado dun motor trifásico de catro polos. Conexión por polos.

- Realización
do bobinado dun motor trifásico de catro polos. Dúas capas.

- Realización
do bobinado dun motor trifásico de dúas velocidades. Conexión Dahlander.

- Posta
en marcha, inversión do xiro e conexión estrela-triángulo dun motor trigásico.

 

 


DOMOTICA

Competencias:

· Instalador e mantedor dos distintos sistemas domóticos en vivendas e edificios.

Prácicas que se realizarán durante o curso:

· Montaxe práctico dun sistema domótico basado nun autómata programable.

· Programación de distintas simulacións domóticas con automata programable.

· Montaxe práctico dun sistema domótico basado no sistema X10 de correntes portadoras.

· Montaxe práctico dun sistema domótico basado no bus de datos KNX/EIB e configuracións básicas.

Instalacións Solares Fotovoltaicas e un dos módulos de Instalacións Eléctricas de Enlace e Centros de Transformación, ten unha duración aproximada de 65 horas, e impártese no 2º curso, con unha frecuencia de 3 sesións semanais. En dito curso aprendese a calcular e dimensionar paneis solares, inversores, reguladores e acumuladores das ISF, e en base a estes cálculos realizase a montaxe práctica dunha ISF.