SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACION

Neste modulo se trata de iniciar ò alumno nas partes que compoñen un sistema de medida y analiza-los tipos de sistemas de regulación.Trataranse os seguentes aspectos:

- Interpreta-lo funcionamento xeral e as características dos sistemas de medida industriais (enténdense por sistemas de medida industriais tódolos sensores e transductores, en función das magnitudes que se poden medir e do campo de aplicación específico onde se utilizan) e dos sistemas automáticos de regulación a partir da documentación técnica e os correspondentes esquemas.

- Relacionar cada parte da estructura dos sistemas de medida industriais e dos sistemas automáticos de regulación coas funcións que realizan dentro do sistema.

- Configura-los mecanismos e os métodos de adquisición de datos do sistema de medida para as condicións particulares de cada proceso.

Propoñense as seguentes actividades:

a) Manexo da tarxeta de adquisición de datos PCI- 1711 mediante o lenguaxe de alto nivel C:

1. Realizar o programa en C para a visualización do estado dun sensor todo-nada mediante unha tarxeta de adquisición de datos.

2. Realizar o programa en C para monitorizar a tensión entrega por un sensor mediante unha tarxeta de adquisición de datos.

3. Realizar o programa en C para sacar unha tensión a través do canal de saída dunha tarxeta de adquisición de datos.

b) Manexo da da tarxeta de adquisición de datos PCI- 1711 mediante un programa informático tipo SCADA.(GENIDAQ)

1. Control da velocidade dun motor alimentado por un variador de frecuencia, monitorización da velocidade e xeración de alarmas mediante aplicación SCADA e tarxeta de adquisición de datos.

2. Control todo-nada da temperatura dun forno, monitorización da temperatura e xeración de alarmas

3. Monitorización da temperatura en dous puntos dun forno e inserción dos valores nunha folla de cálculo mediante aplicación SCADA e tarxeta de adquisición de datos.

4. Regulación PI do nivel dun depósito mediante aplicación SCADA e tarxeta de adquisición de datos.


DOCUMENTACION TECNICA

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de desenvolvementode proxectos de instalacións automatizadas e aplícase a todos os tipos deinstalacións relacionados co perfil profesional do título.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

Recoñecemento da documentación técnica das instalacións.

Elaboración de memorias técnicas e manuais para a montaxe, a posta en servizo e o

 mantemento de instalacións. 

Realización de esbozos e esquemas de instalacións e sistemas automáticos.

Elaboración de planos de instalacións e sistemas automáticos.

Preparación de orzamentos de montaxe e mantemento.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

Desenvolver a documentación técnica e administrativa dos proxectos de instalacións

automatizadas.

Recoñecer as técnicas de elaboración e almacenamento de planos e esquemas.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos

do módulo han versar sobre:

Identificación de elementos, equipamentos e desenvolvemento de procesos de montaxe,

utilizando como recurso a documentación técnica do proxecto.

Elaboración de orzamentos de unidades de obra e aprovisionamento de materiais,

utilizando como recurso a documentación técnica do proxecto.

Preparación dos manuais de servizo e de mantemento das instalacións, utilizando a

información técnica dos equipamentos.

Utilización de programas de deseño asistido para o trazado de esquemas e a elaboración

de planos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

1. Traballo co programa de diseño AUTOCAD. Planta de un edificio.

2. Traballo co programa de diseño eléctrico ELCAD. Esquemas de automatismos:

· Inversor de giro.

· Arranque estrela- triangulo

· Inversor de giro con arranque estrela-triangulo.

· Conexión dahlander

· Montacargas

3. Traballo con programa de elaboración de orzamento PRESTO.

Aplicación: elaboración do orzamento do proyecto de control de una EDAR(estación depuradora de aguas residuales)

INFORMATICA INDUSTRIAL

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver instalacións de redes informáticas, realizando a configuración dos equipamentos e sistemas, e para desenvolver aplicacións enfocadas ao ámbito industrial, tanto de programas aplicados como de páxinas web.

O desenvolvemento deste tipo de proxectos abrangue aspectos como:

· Montaxe e configuración dos equipamentos informáticos(Hardware,sistemas operativos

· Instalación de software do sistema e de diagnose e protección.

· Realización de pequenos programas en linguaxe estruturada de alto nivel(linguaxe C).

· Deseño, construción e publicación dunha páxina web (programacion en HTML).

· Verificación da posta en servizo e o funcionamento de equipamentos, instalacións e programas.

· Montaxe e verificación do funcionamento da configuración dos equipamentos que interveñen nunha rede local de computadores.

ACTIVIDADES PROPOSTAS

1. Identificacion dos compoñentes dun ordenador asi como diagnoses de calquera averia e a sua posible reparacio

2. Montaxe dunha pequena rede de ordenadores.Protocolo TCP/IP

3. Creacion de programas en C.Utilizacion do entorno integrado do compilador Turbo de C de Borland.

· Diseño de programas basicos para familiarizarse coas principals instruccions. Calculo de areas. Comunicación entrada/saida a traves dos portos do ordenador.

· Diseño de una base de datos y su menu mediante bucles, array de estructuras, funciones.

4. Diseño dunha paxina web aplicada a un sistema de autoamtizacion . Utilización do linguaxe HTML.

MODULO SISTEMAS SECUENCIAIS PROGRAMABLES

O módulo de Sistemas secuenciais , impártese non primeiro curso déaste ciclo formativo, cunha duración de 160 horas, distribuídas en 6 sesións semanais .

O obxectivo déaste módulo profesional e contribuír a acadar ás Competencias profesionais , persoais e sociais indicadas non Decreto que establece ou currículo do Ciclo format ivo. Estas capacidades son vos resultados que deben ser alcanzados polos alumnos/ás como nivel de formación que contribúen , xunto ás capacidades de outros módulos, a alcanzar á s competencias profesionais para ou emprego .

Este módulo profesional contén a formación necesaria para de senvolver os sistemas dinámicos de control industrial, baseándose para iso no estudo dos sistemas de medida e regulación.

Relación de actividades realizadas neste módulo:

- Recoñecemento e manexo de PLCS de distintos fabricantes Siemens Omron

- Programación de plcs en diferentes linguaxes (diagrama ladder , SFC , SLC )

- Inversion de xiro manual e automatico dun motor trifasico mediante plc

- Arranque estrela- triangulo dun motor trifasico mediante plc

- Arranque en cascada de catro motores trifasicos mediante plc

- Arranque e apagado de lamparas de forma secuencial

- Control de redes semafóricas

- Control do aforo dunha sala de 100 prazas

- Automatización dun parking publico

- Automatización dun tunel de lavado

- Automatización dunha estacion de bombeo

- Control de tres cintas transportadoras

Actividades realizadas neste módulo:

– Realización de un esquema de las distintas fuentes del Derecho Laboral.

– Análisis y comparación de varios textos de convenios colectivos, señalando las semejanzas y las diferencias.

– Realización de un organigrama de los organismos laborales.

– Realización de un esquema de los distintos órganos judiciales sociales.

– Calificar diferentes trabajos como relación laboral normal, trabajo excluido o relación laboral de carácter especial.

– Enumerar ejemplos de relaciones laborales de carácter especial.

– Enumerar ejemplos de trabajos excluidos.

– Realizar un cuadro relacionando derechos y obligaciones laborales del trabajador,

así como poderes y obligaciones del empresario.

– A partir de un caso práctico establecer si las condiciones laborales establecidas

cumplen la legalidad vigente.

– Elaboración de un cuadro resumen con la información obtenida sobre contratos que contenga:

• Modalidad.

• Requisitos.

• Características.

• Tramitación y otras consideraciones.

– Elaboración de los distintos documentos contractuales (realización de ejercicios

tipo)

– Realizar un cuadro relacionando derechos y obligaciones laborales del trabajador,

así como poderes y obligaciones del empresario.

– A partir de un caso práctico establecer si las condiciones laborales establecidas

cumplen la legalidad vigente.

– Realizar un cuestionario sobre los conceptos básicos del recibo de salarios.

– Realización del proceso de pago de las nóminas en supuestos tipo.

• Cálculo de haberes.

• Recibo de salario.

• Cálculo de cotizaciones.

• IRPF.

– Realización de un esquema de las distintas facultades y competencias de los órganos

de representación unitaria.

– Realización de un proceso de elección de representantes de los trabajadores en la

empresa.

– Realización de un organigrama de los órganos de representación unitaria en la empresa.

– Realización de un esquema del proceso de negociación de convenios colectivos.

– Confección de un resumen de las obligaciones del empresario en el régimen general de la Seguridad Social.

– Realización de la documentación correspondiente al régimen general.

– Realización de un supuesto práctico que comprenda toda la documentación que genera con la Seguridad Social la contratación de un trabajador en el régimen general,

tanto de la empresa como del trabajador.

– Realización de la documentación correspondiente a cada una de las prestaciones, indicando requisitos, plazos, etc

– Realización de un proceso de pago de una indemnización.

– Confección de un resumen de los pasos a seguir para la modificación del contrato

detrabajo.

– Realización de un supuesto completo de extinción del contrato de trabajo:

– Analizar diferentes ofertas de empleo aparecidas en prensa.

– Analizar las propias necesidades formativas en función de las características

demandadasen el mercado laboral.

– Identificar los contactos personales que pueden facilitar la inserción laboral.

– Elaboración de diferentes tipos de Cartas de Presentación.

– Elaboración del Currículum Vitae personal.

– Realización de diferentes tests y pruebas de selección de personal.

– Realización simulada de una entrevista de selección.

– Realización de un esquema de los distintos riesgos que se pueden dar en el trabajo,

sobre todo haciendo referencia a las empresas del sector al que pertenece el ciclo

formativo que se está cursando.

– Análisis y comparación de varios casos de daños profesionales, para tratar de identificar y distinguir el accidente de trabajo y la enfermedad profesional.

– Cálculo de índices estadísticos.

– Realización de un esquema con las distintas medidas de protección que existen: individual y colectiva.

– Elaboración de un esquema con las distintas fases del proceso de investigación de

accidentes.

– Elaboración de cuadros-resumen, gráficos y ejercicios de síntesis, que recojan los

conceptos claves en materia de primeros auxilios.

– Recogida de datos estadísticos e información que puede obtenerse, bien de los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, etc.) o de cualquier otra fuente sobre la siniestralidad laboral producida en el año en curso, a fin de valorar el número de accidentes, la gravedad de los mismos, medidas de prevención y seguridad adoptadas, etc.

– Resolución de supuestos prácticos sobre los accidentes laborales más frecuentes que suelen producirse, y en especial, los relacionados con el sector profesional al que el alumno orienta su formación, aplicando correctamente los primeros auxilios requeridos para cada situación.MÓDULO DE SISTEMAS DE POTENCIA

O módulo de sistemas de potencia, impártese no primeiro curso deste ciclo formativo, cunha duración de 105 h, correspondéndolle 7 sesións semanais.

O obxectivo deste módulo profesional e de dotar ó alumnado da formación necesaria para xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento das máquinas eléctricas presentes nas automatizacións industriais.

Relación de actividades prácticas a realizar neste módulo:

- Medidas eléctricas de tensión, intensidade, potencia, resistencia, cos φ , en circuitos monofásicos e trifásicos.

- Medida da resistencia de aillamento.

- Medida de resistencias de terra.

- Cálculos dos circuitos de c.a.

- Cálculo da sección dos conductores.

- Corrección do factor de potencia.

- Conexionado de transformadores monofásicos, trifásicos e autotransformadores.

- Determinación das características de vacío e curtocircuito dos trafos monofásicos e trifásicos.

- Posta en marcha, regulación e características dun alternados.

- Acoplamento dun alternador á rede.

- Posta en marcha dun motor síncrono.

- Posta en marcha e inversión do xiro do motor monofásico de condensador.

- Posta en marcha e inversión do xiro do motor trifásico.

- Arrincador estrela triángulo.

- Posta en marcha dun motor de dúas velocidades.

- Posta en marcha do motor trifásico como xerador:

. En illa.

. Acoplado á rede.

- Determinación das características do motor de inducción.

- Posta en marcha e regulación do xerador de c.c.

- Posta en marcha e regulación dos motores de c.c.

- Posta en marcha do motor paso a paso.

- Montaxe de circuitos básicos con compoñentes de electrónica de potencia.

- Instalación de arrincadores progresivos.

- Instalación e prácticas de funcionamento dos variadores de velocidade.