MP0626. Loxística de aprovisionamento. Duración: 105 horas. 6 horas semanais