Skip to Content

O Departamento de Matemáticas

MATEMATICAS

 

   
     

   
     
O Departamento de Matemáticas  imparte as seguintes materias:    
ESO     BACHARELATO    
                 

Matemáticas de 1º
- Matemáticas de 2º
Matemáticas de 3º Académicas
- Matemáticas de 3º Aplicadas
Matemáticas de 4º Académicas
Matemáticas de 4º Aplicadas

    - Matemáticas I de 1º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1º de BAC
- Matemáticas II de 2º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS II de 2º de BAC
- Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de BAC
   

   
     
   
             
Profesor/a     Materias que imparte: Hora de atención a pais ou alumnos    
José Pedrouzo Devesa    

Matemáticas 1º de ESO Agrupamento A/B
Matemáticas  2º de ESO A
Matemáticas I de 1º de BAC C
Matemáticas II de 2º de BAC B
Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC A/B

    Xoves 11:45 h    

XEFE DE DEPARTAMENTO

 Mª Carmen González Fdez

    Matemáticas 2º de ESO Agrupamento A/B
Matemáticas  Académicas 4º de ESO A e C
Matemáticas II de 2º de BAC B
    Luns 9:35 h    
José Luis Iglesias Fdez.    

Matemáticas 1º de ESO C
Matemáticas 2º de ESO Agrupamento C/D
Matemáticas II de 2º de BAC A
Mat. Aplicadas ás CCSS  II de 2º de BAC E
Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC D/E

    Luns 12:35 h    
Ana Cortés Lagares
    Matemáticas Académicas 3º ESO B 
Matemáticas Académicas de 4º ESO B e D
Matemáticas I de 1º BAC A
Mat. Aplicadas ás CCSS  II de 2º de BAC D
    Venres 9:35 h    
 Cecilia Alvarellos Casas
   

Matemáticas Aplicadas 3º de ESO D
Matemáticas Aplicadas 4º de ESO D 

Matemáticas I de 1º BAC B 
Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1ºBAC E e F

    Martes 9:35 h    
 María J. Macía Baldonedo    

Matemáticas 1º de ESO B
Matemáticas 1º de ESO Agrupamento C/D
Matemáticas 2º de ESO C
Matemáticas I de 1º de BAC A

    Luns 11:45 h    
 Carlota Pardo Sánchez     Matemáticas 1º de ESO A e D
Matemáticas 2º de ESO B e D
    Xoves 9:35 h    
Mª Teresa Díaz López     Matemáticas Académicas 3º de ESO A, C e D
Matemáticas II de 2º de BAC Adultos
Mat. Aplicadas ás CCSS II de 2º BAC Adultos
    Mércores 10:25 h    
                 

 

 

 

 

 

Curso

Materia

Título

ISBN

Editorial

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas

1 978-84-678-5073-4

ANAYA

2º ESO

Matemáticas

Matemáticas

2 978-84-698-1426-0

ANAYA

3º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Aplicadas

3 978-84-678-5216-5

ANAYA

 

3º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Académicas

3 978-84-678-5213-4

ANAYA

 

4º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Aplicadas

4 978-84-698-1072-9

ANAYA

4º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Académicas

4 978-84-698-1069-9

ANAYA

1º BAC

Matemáticas

Matemáticas I

978-84-678-8339-8

ANAYA

1º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais I

978-84-678-8430-2

ANAYA

 

2º BAC

Matemáticas

Matemáticas II

978-84-698-1351-5

ANAYA

2º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais II

978-84-698-1353-9

ANAYA

       
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Actividades extraescolares.

Participación e concursos, olimpiadas, gincanas, etc. de temática científico-matemática.

Visitas a exposicións científicas

 

Proxecto didáctico do departamento de Matemáticas 

 

MATEMÁTICAS PENDENTES ESO. CURSO 2019-20

Profesora: María Macía - CLASES OS LUNS 17:15 – 18 HORAS. AULA 2

Distribución de cada materia pendente por avaliacións:

1º ESO

1º Avaliación = Números naturais. Potencias e raíces. Divisibilidade. Números enteiros.

2º Avaliación = Números decimais. Sistema métrico. Fraccións. Operacións con fraccións.

3º Avaliación = Proporcionalidade e porcentaxes. Álxebra. Áreas e perímetros.

 

2º ESO

1º Avaliación = Números naturais. Números enteiros. Números decimais e fraccionarios.

2º Avaliación = Proporcionalidade e porcentaxes. Álxebra.Ecuacións de primeiro e segundo grao.

3º Avaliación =  Sistemas de ecuacións. Teorema de Pitágoras. Áreas.

 

3º ESO Académicas

1º Avaliación = Fraccións e decimais. Potencias e raíces. Problemas aritméticos. 

2º Avaliación = A linguaxe alxebraica. Ecuacións. Sistemas de ecuacións. 

3º Avaliación = Funcións e gráficas. Funcións lineais e cuadráticas.  Xeometría.

 

A nota final será a media das tres avaliacións, esixindo en todas as avaliacións una nota mínima de 3. Se algún alumno non acada una nota media de como mínimo un 5, poderá presentarse en maio a recuperar as avaliacións suspensas.

O alumnado coas Matemáticas pendentes que asista regularmente ás clases de recuperación e entregue os  exercicios propostos en ditas clases, teráselle en conta na nota de cada Avaliación.

Exames:

1ª Avaliación=  martes 26 de novembro ás 10:25 horas

2ª Avaliación=   martes 18 de febreiro ás  10:25 horas

3ª Avaliación=   martes 5 de maio ás  10:25 horas

 

Recuperacións= martes 26 de maio ás  10:25 horas

MATEMÁTICAS PENDENTES BAC. CURSO 2019-20

 

Profesora: María Macía - CLASES OS LUNS 17:15 – 18 HORAS. AULA 2

 

Distribución da materia pendente por avaliacións:

Matemáticas I

1º Avaliación = Trigonometría. Complexos.

2º Avaliación = Vectores.  Xeometría do plano.

3º Avaliación =Funcións. Límites e continuidade. Cálculo Diferencial. Representación de función polinómicas e racionais. analítica.

 

Matemáticas  Aplicadas ás CCSS I

1º Avaliación = Álxebra

2º Avaliación = Análise

3º Avaliación = Estatística

O alumnado coas Matemáticas pendentes que asista regularmente ás clases de recuperación e entregue os  exercicios propostos en ditas clases,teráselle en conta na nota de cada Avaliación.

 

 

Exames:

1ª Avaliación= martes 26 de novembro ás 10:25 horas

2ª Avaliación= martes 18 de febreiro ás 10:25 horas

3ª Avaliación= martes 21 de abril ás 10:25 horas

 

Recuperacións=   luns 28 de abril ou 5 de maio ás 10:25 horas

 

 

 

 

 

 

 

 page | by Dr. Radut