CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Módulos que o compoñen Horas totais
1º CURSO
Inglés
160
Xestión da documentación xurídica e empresarial
80
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
80
Ofimática e proceso de información
240
Proceso integral da actividade comercial
133
Comunicación e atención á clientela
160
Formación e orientación laboral
107
2º CURSO
Xestión de recursos humanos
105
Xestión financieira
123
Contabilidade e fiscalidade
157
Xestión loxística e comercial
105
Simulación Empresarial
140
Proxeto de administración e finanzas
26
Formación en centros de traballo
 384