Este módulo contén a formación necesaria para desempeñar a xestión dunha empresa, dándo unha visión global dela, os seus compoñentes, os seus procesos, para poder entender a empresa coma un conxunto e logo tomar as decisións adecuadas a hora de elexir un sistema de xestión a implantar.

Programación Multimedia y de Dispositivos Móviles 2º DAM

Programación de Servizos e Procesos
C.S. de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (DAM)
IES Leliadoura