Actas e convocatorias de claustro

Seminario Permanente: Os Erasmus +: Posibilidades Educativas

Recursos para a coeducación.
Novo curso de competencias básicas, para organizar os materiais do segundo ano.
Empezaremos importando os materiais chave do ano pasado.
Plan de Mellora da práctica docente cara ao desenvolvemento das competencias básicas no alumnado.
Materiais para a elaboración de adaptacións curriculares desde as copmpetencias básicas.