A materia de Educación en Valores Cívicos e Éticos está estreitamente relacionada coa filosofía.