Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

EXERCICIOS DE ARDORA PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE

Benvido/a ao curso de Lingua e Literatura Galega de Primeiro de Bacharelato.
Nel imos traballar as competancias clave, nomeadamente a competencia en comunicación lingüística e a dixital, sen esquecer outras como son aprender a aprender ou as sociais e cívicas.

Os obxectivos xerais que nos marcamos son:
1.- Que adquiras unha conciencia cívica como persoa responsable e solidaria.
2.- Que madures e desenvolvas o teu espíritu científico e crítico.
3.- Que domines a lingua galega, tanto na súa expresión oral como escrita, para expresarte con fluidez e corrección.
4.- Que coñezas e empregues con responsabilidade as novas tecnoloxías.
5.- Que desenvolvas as túas capacidades artísticas, nomeadamente literarias.
6.- Que coñezas, valores e respectes o noso patimonio.

O cursoestrúturase en cinco bloques, o que non immplica que a actividade docente se corresponda con estaordenación, precedidos dunha avaliación inicial:

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitarefalar" atende ao uso oral da lingua.

O bloque 2, "Comunicación escrita.Ler e escribir" ocúpase da comprensión e produción escrita.

O bloque 3, "Funcionamentoda lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organización, e responde ánecesidadede reflexiónsobrea propia lingua, coa finalidade de servir de base para o seu uso correcto.

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase encoñecer e ser quen de explicar e valorar a situación da lingua galega desde a perspectiva da sociolingüística.

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo defacernos lectores e lectoras competentes. Ademais de achegarnos á historia da literatura galega así como ás súas obras e aos seus autores e autoras máis salientables.


Benvido/a ao curso de Lingua e Literatura Galega de Primeiro de Bacharelato.
Nel imos traballar as competancias clave, nomeadamente a competencia en comunicación lingüística e a dixital, sen esquecer outras como son aprender a aprender ou as sociais e cívicas.

Os obxectivos xerais que nos marcamos son:
1.- Que adquiras unha conciencia cívica como persoa responsable e solidaria.
2.- Que madures e desenvolvas o teu espíritu científico e crítico.
3.- Que domines a lingua galega, tanto na súa expresión oral como escrita, para expresarte con fluidez e corrección.
4.- Que coñezas e empregues con responsabilidade as novas tecnoloxías.
5.- Que desenvolvas as túas capacidades artísticas, nomeadamente literarias.
6.- Que coñezas, valores e respectes o noso patimonio.

O cursoestrúturase en cinco bloques, o que non immplica que a actividade docente se corresponda con estaordenación, precedidos dunha avaliación inicial:

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitarefalar" atende ao uso oral da lingua.

O bloque 2, "Comunicación escrita.Ler e escribir" ocúpase da comprensión e produción escrita.

O bloque 3, "Funcionamentoda lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organización, e responde ánecesidadede reflexiónsobrea propia lingua, coa finalidade de servir de base para o seu uso correcto.

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase encoñecer e ser quen de explicar e valorar a situación da lingua galega desde a perspectiva da sociolingüística.

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo defacernos lectores e lectoras competentes. Ademais de achegarnos á historia da literatura galega así como ás súas obras e aos seus autores e autoras máis salientables.

Manual de

GRAMÁTICA

GALEGA pretende ser un curso de iniciación no que atopar recursos e actividades que nos permitan mellorar a nosa competencia lingüística. 

Estas actividades son para repasar conceptos claves.


Apuntamentos e Exercicios de Selectividade e ABAU


Estatística

Estatística

Neste curso introducirémonos nos conceptos e técnicas estatísticas para o alumnado do segundo ciclo de ESO.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Módulo ofimática e proceso da información coa profesora María Jesús Gestal Couselo

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Curso moodle en farmacia. 
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Contenido vario para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura

Neste curso irase amosando o aprendido sobre o uso da plataforma "Moodle".
Curso sobre Moodle
Este é un curso de proba. E o que estás a ler é a descripción do mesmo.

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Lamas de Abade de Santiago está a realizar una enquisa sobre o uso
da lingua galega e mais algúns factores que inflúen nel. Para as persoas do EDLG
é de sumo interese coñecer as súas ideas e opinións ao respecto para realizar
mellor o noso traballo. Agradecemos a súa colaboración.

 

Para responder prema o botón  da resposta que considere adecuada  ou escriba no recadro, segundo o caso.

 

 


Regulamentos dos principais deportes de grupo.

Dende aquí preténdese ir introducindo recursos sobre Moodle que se vaian atopando na web e que poideran ser de interese para os membros do grupo de traballo.

Iste curso é un proxecto interdisciplinar dirixido aos alumnos e alumnas do primeiro ciclo de ESO abarcando a práctica totalidade das materias que corresponden a dito nivel e contando coa participación dun grande número de profesores e profesoras dos departamentos didácticos correspondentes..


Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)