Skip to Content

Orientación

Versión para impresora

Probas de acceso de grao medio. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2015

Publicadas instrucións e a asociación centro e sede para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2015. O IES de Rodeira  (Cangas) é a sede  para a celebración da proba dos que  presentaron a súa solicitude no IES Johan Carballeira .

- Máis información sobre a convocatoria

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2015/2016

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o 28 de maio, ambos os dous incluídos. Para tal fin, os centros deberán expor nos seus taboleiros de anuncios a normativa reguladora de admisión do alumnado.

Acceso

a) De acordo co establecido no artigo 16 da Orde do 30 de setembro de 2010, para o acceso ás ensinanzas superiores de Deseño requirirase estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.

b) Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba, e, no caso de

obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de

non acreditalo, perderán o dereito á matrícula e á praza.

c) De conformidade co citado artigo 16.2 da citada Orde do 30 de setembro de 2010, a superación desta proba específica permitirá acceder a calquera dos centros do Estado

onde se cursen estas ensinanzas, sen prexuízo da súa dispoñibilidade de prazas.

d) Así mesmo, segundo o establecido no citado artigo 18.1 da citada orde, poderán acceder aos estudos superiores en Deseño, sen realizaren a proba específica sinalada no

artigo 16 desta orde, os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño.

Desenvolvemento das probas

a) As probas específicas de acceso levaranse a cabo o día 19 de xuño na EASD Pablo Picasso da Coruña, de acordo co seguinte calendario e horario:

– 1ª parte: das 10.00 ás 13.00 horas.

– 2ª parte: das 16.00 ás 20.00 horas.

b) A EASD Pablo Picasso organizará a distribución horaria e de espazos de ocupación dos tribunais que actúen nela.

c) Estrutura da proba específica.

A proba específica de acceso ás ensinanzas superiores en Deseño constará de dúas partes:

• Primeira parte.

Durante un máximo de tres horas, os aspirantes contestarán por escrito a tres cuestións,

formuladas por escrito polo tribunal, relacionadas cos seguintes temas:

a) A historia das artes en xeral.

b) A historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral.

c) O deseño na especialidade que se aspira a cursar.

Nesta parte da proba, o tribunal valorará a extensión e profundidade dos coñecementos, así como a calidade expresiva e expositiva amosada polo aspirante.

• Segunda parte.

Durante un máximo de catro horas, os aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo:

1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar, proposto polo

tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3.

2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas aos estudos que se aspira a cursar, que serán definidos polo tribunal, do

modelo do exercicio anterior.

Nesta parte da proba o tribunal valorará a fidelidade representativa, os coñecementos amosados e a exactitude e limpeza da execución.

 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2015/2016

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na secretaría da ECRBBCCG, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 9 de xuño, ambos incluídos

Acceso

a) De acordo co establecido no artigo 16 da Orde do 30 de setembro de 2010, para o acceso ás ensinanzas superiores en Conservación e Restauración de Bens Culturais re-

quirirase estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba

específica de acceso.

b) Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de

obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de

non acreditalo, perderán o dereito á matrícula e á praza.

c) De conformidade co citado artigo 16.2 da Orde do 30 de setembro de 2010, a superación desta proba específica permitirá acceder a calquera dos centros do Estado onde se

cursen estas ensinanzas, sen prexuízo da súa dispoñibilidade de prazas.

d) Así mesmo, segundo o establecido no artigo 18.1 da citada orde, poderán acceder aos estudos superiores en Conservación e Restauración de Bens Culturais, sen realizar a

proba específica sinalada no artigo 16 da mesma orde, os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño.

Inscrición para realizar as probas

a) A inscrición farase na secretaría da ECRBBCCG, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 9 de xuño, ambos incluídos. Para

tal fin, o centro deberá expor nos seus taboleiros de anuncios a normativa reguladora de admisión do alumnado.

b) Para a formalización das solicitudes de admisión, a ECRBBCCG facilitaralles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única instancia

na secretaría do centro, xunto coa documentación que proceda, segundo o caso, para a acreditación dos datos consignados:

– Título de bacharel ou titulación equivalente, ou certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. No caso de aspirantes que teñan pendente

a superación da proba de acceso a estas ensinanzas para maiores de dezanove anos ou algunha materia do bacharelato, farano constar na solicitude, quedando condicionada

á superación dela.

c) Os aspirantes que estean pendentes da avaliación do proxecto final, ou da avaliación final do ciclo, para a obtención dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño

na convocatoria de xuño do ano académico 2014/15 e, en consecuencia, non dispoñan do título antes de finalizar o prazo de inscrición, poderán, igualmente, formalizar a súa inscrición

para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, para o que deberán presentar a certificación de ter solicitado o devandito

título para a formalización da matrícula no prazo ordinario establecido.

d) O día 10 de xuño a ECRBBCCG exporá a lista provisional de admitidos ás probas. O alumnado que non sexa admitido poderá presentar a súa reclamación, ou solicitar a emenda

dos erros observados, entre os días 11 e 12 de xuño, ambos os dous incluídos.

e) A ECRBBCCG deberá enviarlle á comisión, o día 16 de xuño, a través de correo electrónico, a relación definitiva de persoas inscritas para realizar as probas de acceso en cada

especialidade, ordenadas alfabeticamente, con apelidos, nome e número do documento nacional de identidade.

f) A relación definitiva de persoas inscritas será exposta no taboleiro de anuncios da ECRBBCCG o día 16 de xuño, así como no portal educativo da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria, http://www.edu.xunta.es .

Acceso directo

a) De conformidade co artigo 18.2 da Orde do 30 de setembro de 2010, a porcentaxe de prazas sobre o total das ofertadas en cada especialidade para os aspirantes que estean

en posesión dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño é dun 20 %. O 80 % restante será adxudicado mediante a proba específica.

b) O criterio de prelación na adxudicación das prazas por acceso directo, cando non existan prazas suficientes, será en función da mellor cualificación final obtida polo aspirante

no ciclo superior de artes plásticas alegado para o dito acceso directo, calculada segundo se establece no artigo 9.4 da Orde do 9 de setembro de 2004 pola que se regula

a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de artes plásticas e deseño de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Para os efectos do cálculo da cualificación media do expediente académico das persoas que soliciten acceder aos ciclos formativos, cando sexa preciso, aplicaranse as seguintes

equivalencias, agás que no seu expediente consten explicitamente as cualificacións numéricas das materias; neste caso, serán as que se teñan en conta:

– Suficiente/aprobado: 5,5.

– Ben: 6,5.

– Notable: 7,5.

– Sobresaliente/matrícula de honra: 9,0.

O resultado de aplicar a táboa de equivalencias indicada anteriormente expresarase coa media aritmética das diferentes materias que integran os cursos dos respectivos plans

de estudo, con dúas cifras decimais. Así mesmo, para determinar a media do expediente académico non se considerarán as materias ou áreas que o alumnado teña validadas ou

nas cales estivese exento.

d) No caso de non quedaren cubertas as prazas de acceso directo, estas prazas serán asignadas aos aspirantes que superaron as probas específicas.

Quinto. Desenvolvemento das probas

a) As probas específicas de acceso comezarán o día 23 de xuño, de acordo co calendario que para tal efecto estableza a comisión avaliadora da proba específica de acceso

b) A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais organizará a

distribución horaria e de espazos para facilitar a actuación da comisión avaliadora.

c) Proba específica.

1. A proba de acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais constará de tres exercicios:

Exercicio 1. Madureza e formación.

O primeiro exercicio consistirá na análise dun texto, relacionado cos bens culturais, nun tempo máximo de noventa minutos.

Este exercicio terá como obxecto apreciar a madureza e formación xeral do/a alumno/a, capacidade de síntese e relación. A cualificación do exercicio oscilará entre 0 e 10.

Exercicio 2. Coñecementos específicos.

O segundo exercicio versará sobre as materias do nivel educativo precedente: a) Historia de España, b) Historia da Arte, c) Física e Química, d) Bioloxía. O/A alumno/a seleccionará

dúas das ditas materias e desenvolverá por escrito unha cuestión de entre catro que lle sexan propostas de cada unha das dúas materias elixidas.

O tempo máximo para contestar a cada unha das cuestións sobre as materias elixidas será de sesenta minutos.

Este exercicio terá por obxecto acreditar que o alumno posúe coñecementos específicos suficientes para cursar os estudos de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

Cada unha das materias do exercicio será puntuada de 0 a 10 e a media aritmética resultante constituirá a nota do exercicio.

Exercicio 3. Aptitude plástica.

O terceiro exercicio constará das seguintes partes:

a) Realización dun debuxo do natural, de enfoque mimético, con modelo real, exento e inanimado. Valorarase a fidelidade na representación, a calidade do grafismo e a precisión

e acabado do traballo.

b) Realización dun traballo sobre representación de cor. Considerarase a correcta utilización das técnicas empregadas e o grao de comprensión dos valores e calidades de cor.

c) Realización dun traballo práctico para a valoración das aptitudes específicas que requiren os estudos de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Considerarase a

habilidade manual, a meticulosidade e a pulcritude na realización do traballo.O tempo máximo para a realización deste exercicio determinarao o tribunal de acceso.

Este exercicio terá por obxecto apreciar as aptitudes dos alumnos, tanto plásticas como específicas, para a conservación e restauración. A súa cualificación será a media aritmética

da puntuación obtida en cada epígrafe, que se cualificará entre 0 e 10.

A cualificación global da proba resultará da media ponderada das cualificacións obtidas nos distintos exercicios. Os exercicios primeiro e segundo ponderaranse nun 20 % cada un

e o terceiro nun 60 %.

Para a superación da proba de acceso exixirase unha cualificación global igual ou superior a 5.

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para

o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2015/16. (DOGA  27 de abril de 2015)

Rematado o prazo de inscrición para realizar as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Cal é a estrutura da proba?

A proba consta de tres partes: sociolingüística, matemática e científico-técnica.

– A parte sociolingüística organízase en tres probas: lingua galega, lingua castelá e ciencias sociais.

– A parte matemática organízase nunha única proba, de matemáticas.

– A parte científico-técnica ten dúas probas: ciencias da natureza e tecnoloxía.

Como se calcula a nota da proba de acceso?

A cualificación de cada parte da proba (sociolingüística, matemática e científico-técnica) será numérica, entre cero e dez puntos.

A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de catro puntos en cada parte (sociolingüística, matemática e científico-técnica), e será a me-dia aritmética destas, expresada con dous decimais. Considerarase aprobada a proba cando se obteña unha cualificación global de cinco puntos ou superior. En caso contrario, a nota final cualificarase como "non apto/a".

Non cómpre acadar unha nota mínima nas materias de cada parte (sociolingüística, ma-temática e científico-técnica) para poder facer a media entre elas.

No caso de ter a exención nalgunha das partes da proba ou en todas, como se calcula a nota da proba de acceso?

Para efectos de cálculo da nota final da proba de acceso non se terán en conta as partes da proba das que a persoa participante fose declarada exenta. Así mesmo, no caso de exen-ción de todas as partes da proba, a cualificación final será de exento/a.

Para efectos de admisión en ciclos formativos, a exención total da proba equivalerá a unha cualificación de cinco puntos.

Cando se celebrará a proba?

O día 3 de xuño de 2015.

En que horario se desenvolverá a proba?

Presentación

– Ás 9:00 horas.

Parte matemática e parte sociolingüística da proba

– Das 10:00 ás 13:00 horas.

Parte científico-técnica da proba

– Das 16:00 ás 18:00 horas.

Onde se celebrará a proba?

O día 22 de maio farase público o lugar ou os lugares onde se realizarán as probas. Esta lista publicarase nos centros de inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

Que documentación é necesario levar o día da realización da proba?

O documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Que materiais se poderán empregar na realización das probas?

 Bolígrafos de tinta negra ou azul (ningunha outra cor).

 Calculadora científica, agás que sexa programable, gráfica ou con capacidade para al-macenar e transmitir datos. Soamente se pode empregar no exame de tecnoloxía da par-te científico-técnica.

Non se admitirá ningún aparello capaz de recibir, transmitir ou almacenar información, como, por exemplo, teléfonos móbiles.

Que máis hai que ter en conta para o día do exame

O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas, e non seguilas será causa de exclusión.

Conservación das partes aprobadas

Pode perder validez a certificación de superación da proba de acceso?

Non; a superación da totalidade da proba ten validez indefinida.

Durante canto tempo se conservan as partes aprobadas da proba?

A superación da totalidade da proba ten validez indefinida.

Quen realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia, e non a superase na súa totalidade, poderá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha cualificación igual ou superior a cinco, nas convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos seguintes.

Que é a superación da proba por resolución administrativa?

As persoas que nas convocatorias de 2013, 2014 e 2015 superasen algunha das partes da proba de acceso na Comunidade Autónoma de Galicia e estean en condicións, logo de re-matado o proceso, de acreditaren, nas partes non superadas, algunha das causas de exen-ción previstas na convocatoria, poderán solicitar certificación de aprobado da proba de ac-ceso por resolución administrativa.

Tamén o poderán solicitar aquelas persoas que aínda que non teñan partes superadas es-tean en condicións de ter a exención de todas as partes da proba de acceso.

Onde se pode facer esta solicitude?

En calquera centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-versitaria onde se imparta formación profesional.

En que prazo se pode solicitar?

Desde o día 29 de xuño ata o 30 de setembro de 2015.

Onde se recolle este certificado?

En calquera centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-versitaria onde se imparta formación profesional.

Instrucións para a realización da proba de acceso de gro superior

Data de celebración

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior, convocadas mediante a Orde do 17 de febreiro de 2015 (DOG 27 febreiro), terán lugar o día 29 de abril de 2015.

Lugar de celebración

Os lugares de celebración das probas de acceso a grao superior están publicados nos taboleiros dos centros de inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp.

Por favor, preste especial atención e comprobe cal é o centro que lle corresponde. Se ten dúbidas,pregunte no centro onde realizou a inscrición. O IES Johan Carballeira é a sede correspondente ao IES Chan do Monte de Marín e a do propio centro Johan Carballeira.

Documentación:

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e copia da folla da solicitude de inscrición.

Non se permitirá o acceso ao lugar de celebración da proba sen os devanditos documentos.

As persoas que teñan algún problema de identificación terán que dirixirse ao tribunal, que valorará as incidencias e tomará as decisións que considere oportunas.

Horario das probas

Presentación.

– Ás 9:00 horas.

Parte común da proba.

– Das 10:15 ás 13:30 horas materias da parte común (matemáticas, lingua galega e lingua

castelá).

Parte específica da proba.

– Das 16:00 ás 18:30 horas: materias da parte específica.

En cada chamamento as persoas inscritas estarán situadas nos lugares designados polos centros.

As persoas que estean exentas de realizar a parte común acudirán directamente ao chamamento antes das 16:00 horas. As persoas que estean exentas de realizar a parte específica

acudirán soamente ao chamamento das 9:00 horas. As persoas que estean exentas das dúas partes non terán que acudir á celebración da proba.

Non será posible abandonar o lugar de realización da proba ata que o tribunal dea a autorización.

Advertencias

 Non se poderá acceder ao lugar de realización das probas con ningún dispositivo que permita

transmitir e/ou almacenar información

 O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas.

Non seguilas poderá ser causa de exclusión.

Materiais que se poden empregar para a realización das probas

 Bolígrafos de tinta negra ou azul.

 Calculadora científica, agás as que sexan programables, gráficas ou con capacidade para

almacenar e/ou transmitir datos.

 Para a proba de debuxo técnico, materiais básicos de debuxo: lapis, compás, regra, escuadra

e cartabón.

Instrucións

Exame e folla de respostas

 As persoas solicitantes deben comprobar que o exame e a folla de respostas sexan da

mesma cor e que correspondan ás mesmas materias.

Cumprimentación do campo do documento de identificación (DNI,/NIE/Pasaporte)

 As instrucións para a realización do exame indicarán como teñen que proceder para que os datos persoais sexan correctamente cubertos nos recadros correspondentes. Porase especial atención ao cubrir o número de documento de identidade.

 Criterio:

– Prescindir das letras iniciais, finais e intermedias. Escribir o número do documento sen letras nin espazos intermedios.

– Empezar a cubrir os díxitos do número de documento pola primeira columna da esquerda.

– En cada columna non poderá haber máis dunha marca.

– Para os números con 8 díxitos todos os espazos do recadro deben quedar cubertos.

– Para os números de menos de 8 díxitos os espazos finais, quedarán en branco, non se marca nada.

Probas Libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2014/2015

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Obxecto

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formar ao longo da vida, e que o sistema educativo debe facilitar e as administracións públicas deben promover que toda a poboación chegue a alcanzar unha formación de educación secundaria postobrigatoria ou equivalente. Consonte o anterior, as probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de maio de 2015 ata as 13:00 h.

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos no artigo 36º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia (para ciclos medios, ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Excepcionalmente, no caso de que houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas para a superación dos módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

 

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de maio de 2015 ata as 13:00 h.

 

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA PROBAS FÍSICAS 2015 PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE: CAMPUS DE PONTEVEDRA E DA CORUÑA.

Nos documentos que se xuntan a esta menxase poden atopar toda a información sobre as probas físicas de acceso ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte que se imparten nas Facultades de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra e da Coruña.

 

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones para 2015.

  • Publicado en:

    «BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27365 a 27371 (7 págs.)

Por la presente resolución se procede a convocar, en el marco del Programa de Inmersión Lingüística 2015, 935 ayudas individuales para alumnos de 1.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 935 ayudas individuales para alumnos de 2.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Cada una de estas colonias se identificará con la denominación de las instalaciones en las que se ubica y en ellas se celebrarán dos turnos de asistencia, de dos semanas cada uno, en la primera y segunda quincenas de julio, este año entre el 28 de junio y el 26 de julio. El primer turno estará reservado a los alumnos de 1.º ESO y el segundo turno para los alumnos de 2.º ESO. A cada colonia asistirán ciento setenta alumnos, distribuidos en dos grupos de ochenta y cinco para cada uno de los turnos de asistencia mencionados. Por consiguiente, las actividades tendrán lugar en 11 colonias, en instalaciones situadas en distintos puntos del territorio peninsular español. Se desarrollarán en régimen de internado y se impartirán clases de lengua inglesa, que se complementarán con actividades lúdicas, deportivas, etc., que propicien situaciones de aprendizaje de los aspectos orales de la lengua inglesa.

La gestión y organización de las colonias se llevará a cabo por parte de empresas con la debida cualificación para llevar a cabo estas actividades, contratadas al efecto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se ocuparán de aportar los recursos materiales y humanos necesarios para su desarrollo, así como de la contratación de la oportuna póliza de seguros para la cobertura de los asistentes.

Correrá a cargo de las familias de los participantes el traslado, tanto de ida como de regreso, entre el domicilio y el lugar en el que se desarrolle la colonia.

Habida cuenta que la posibilidad de sufragar estas actividades no está al alcance de numerosas familias españolas, se considera conveniente establecer un sistema de ayudas específicas, dirigidas a colaborar en la financiación de estos gastos.

Por consiguiente, de acuerdo con la normativa vigente en materia de subvenciones públicas y especialmente con la Orden ECI/1815/2005, de 6 de junio («BOE» del 15), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas al estudio, he resuelto:

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.

Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 935 ayudas para alumnos de 1.º de ESO y 935 ayudas para alumnos de 2.º de ESO para la participación en una de las colonias de dos semanas de duración, organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el mes de julio de 2015.

Estas ayudas se distribuyen, a su vez, en dos turnos y en dos grupos, de acuerdo con los requisitos que para cada uno de ellos se establecen en el apartado siguiente:

– Primer turno para alumnos de 1.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria: de 28 de junio 2015 a 12 de julio 2015:

• Grupo I: 550 ayudas de hasta 476 €.

• Grupo II: 385 ayudas de hasta 326 €.

– Segundo turno para alumnos de 2.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria: de 12 de julio 2015 a 26 de julio 2015:

• Grupo I: 550 ayudas de hasta 476 €.

• Grupo II: 385 ayudas de hasta 326 €.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Requisitos generales que deberán cumplir todos los solicitantes:

Para alumnos matriculados en 1.º de ESO:

a. Estar matriculado en centros sostenidos con fondos públicos durante el presente curso 2014/2015.

b. Haber obtenido, como mínimo, «notable» como nota media del curso 2013-2014.

c. Haber obtenido, como mínimo, «notable» como nota final en la asignatura de inglés en el curso 2013/2014.

d. No haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores.

Para alumnos matriculados en 2.º de ESO:

a. Estar matriculado en centros sostenidos con fondos públicos durante el presente curso 2014/2015.

b. Haber obtenido, como mínimo, «notable (7)» como nota media del curso 2013-2014.

c. Haber obtenido, como mínimo, «notable (7)» como nota final en la asignatura de inglés en el curso 2013/2014.

d. No haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores.

2. Los solicitantes que a fecha 31 de diciembre de 2014 se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias, integrarán el denominado Grupo I, al que hace referencia el artículo 1 de la presente convocatoria:

a) Orfandad absoluta del solicitante.

b) Pertenecer a familias en las que algún miembro esté afectado de minusvalía legalmente calificada (en grado superior al 65 % para padre/madre/hermanos del solicitante y superior al 33 % en el caso de que la padezca el propio solicitante).

c) Pertenecer a familias en las que el padre, madre o tutor legal se encuentre en situación de desempleo o tenga reconocida la incapacidad permanente absoluta.

d) Pertenecer a familia numerosa.

e) Pertenecer a familia monoparental.

3. Los solicitantes que, reuniendo los requisitos generales, no se encuentren en ninguna de las circunstancias del apartado anterior formarán parte del denominado Grupo II. Podrá incrementarse el número de ayudas en uno de los grupos si existiera un exceso de solicitudes y para el otro grupo no se hubieran presentado suficientes.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía de las ayudas a que se refiere la presente Resolución, se abonará directamente a las empresas que resulten adjudicatarias del concurso público convocado al efecto y serán financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con cargo al crédito 18.04.322L.489.02 del Presupuesto de Gastos para 2015, por un importe máximo de 890.120,00 €.

2. La adjudicación de una ayuda dará lugar a la asignación automática de una plaza para participar en la actividad. No obstante, para completar el precio total del programa, los beneficiarios abonarán a la empresa que resulte adjudicataria del procedimiento abierto 50 euros (si pertenecen al Grupo I) o 200 euros (si pertenecen al Grupo II).

3. Los beneficiarios cuyo domicilio familiar se encuentre fuera del territorio peninsular obtendrán, además, una ayuda adicional en concepto de gastos de desplazamiento. Esta ayuda consistirá en el abono de 90 euros que se financiarán con cargo al crédito 18.04.322L.489.02 del Presupuesto de gastos para 2015, por un importe máximo de 15.000,00 €. La concesión de esta ayuda quedará condicionada a la efectiva asistencia del alumnado a la colonia, por tanto su pago será posterior a la realización de la actividad.

4. A los beneficiarios de las ayudas convocadas por la presente Resolución, no les serán de aplicación las prohibiciones previstas en el artículo 13.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («BOE» de 18 de noviembre).

Artículo 4. Presentación y tramitación de solicitudes.

1. La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios» o en la dirección electrónica www.mecd.gob.es

Se completará el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando a través de la página web, mediante imagen legible (escaneada o fotografiada) y en fichero formato PDF, las plantillas facilitadas por la aplicación informática. En el caso de querer participar por el Grupo I deberá/n adjuntar el/los documento/s acreditativo/s para este apartado. Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el interesado con cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecidos en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y enviada por el procedimiento telemático establecido, quedando así presentada a todos los efectos. Asimismo, podrá presentarse en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática que no completen el proceso de presentación establecido, obteniendo el resguardo de solicitud que deberá ser conservado por el solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la presentación de su solicitud en el plazo y forma establecidos.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». No se admitirá ninguna solicitud con fecha posterior a la del plazo señalado en esta convocatoria o que no haya sido correctamente cumplimentada.

3. Documentación a presentar:

Para la acreditación de los requisitos generales establecidos en el artículo 2.1 de la presente Resolución, los centros educativos en que se encuentren matriculados los alumnos deberán certificar en los documentos dispuestos a tal efecto el carácter de centro sostenido con fondos públicos, el curso que realiza el solicitante, la nota media del curso 2013/14 y consignar la nota final de la asignatura de Inglés en el curso 2013/14. Todos estos documentos deberán ser adjuntados a la solicitud por vía telemática.

Para el cálculo de la nota media, se tendrán en cuenta solamente las siguientes asignaturas:

Para alumnos de 1.º ESO: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (calificaciones finales de 6.º de Educación Primaria). Para el cálculo de la nota media a que se refiere este criterio, las calificaciones se computarán según el siguiente baremo:

a. Sobresaliente = 9 puntos.

b. Notable = 7 puntos.

c. Bien = 6 puntos.

d. Aprobado = 5 puntos.

e. Insuficiente = 4 puntos.

No se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las enseñanzas de religión.

Para alumnos de 2.º ESO: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, Geografía e Historia (calificaciones de 1.º Educación Secundaria Obligatoria). Para el cálculo de la nota media, se computarán los números enteros que aparezcan en las calificaciones finales.

No se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las enseñanzas de religión.

Quienes soliciten las ayudas previstas para el Grupo I deberán acreditar la concurrencia en su unidad familiar de alguna o algunas de las circunstancias especificadas en el artículo 2.2 de la presente Resolución. Para efectuar dicha certificación, se solicitará la aportación de los documentos acreditativos de las circunstancias alegadas para la obtención de la ayuda en el apartado correspondiente del formulario telemático.

Todos los solicitantes deberán consignar en la solicitud su número de DNI/NIE o, en su defecto, el del padre, madre, tutor/a legal. Asimismo, los alumnos con domicilio familiar fuera del territorio peninsular, deberán indicar el número de la cuenta corriente en la que desean percibir la ayuda de desplazamiento, en la que el solicitante deberá aparecer como titular o cotitular.

4. La adjudicación de las plazas de cada quincena seguirá un proceso independiente y, por tratarse de un procedimiento con carácter de concurrencia competitiva, la nota de corte puede diferir entre ambas.

5. Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, los interesados podrán consultar la página web indicada en el apartado 1 del presente artículo.

6. El órgano instructor del procedimiento será el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

7. Con carácter previo al proceso de selección, las solicitudes serán revisadas para comprobar si reúnen los requisitos exigibles y, en caso necesario, requerir al interesado que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Convocatoria 2015. Inscrición

Comezo do período de inscrición de probas de acceso para ciclos formativos de grao medio.

Prazo de inscrición: do 7 ao 20 de abril ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015 na seguinte ligazón:

Ten máis información sobre as probas de acceso en:

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

Atrévete a viaxar por Europa!!! Xornada difusión programa Erasmus +Atrévete a viaxar por Europa!!! Xornada difusión programa Erasmus +

Se tes entre 17 e 30 anos ven a coñecer as túas posibilidades de mobilidade por diferentes paises europeos.

Nesta xornada aprenderás como viaxar por Europa a través de Intercambios Xuvenís e incluso facer unha larga estancia ata 12 meses co Servizo de Voluntariado Europeo. Todo elo de forma gratuita ou por un mínimo custo.

A xornada terá un compoñente expositivo e práctico mediante obradoiros e o intercambio de experiencias con voluntariado europeo que presta o seu servizo en Pontevedra.

 

Data: sábado 11 de abril

Horario:de 9,30 a a 13, 30 h. e de 16 a 20 h. ( 8 horas)

Lugar: seminario do Pazo da Cultura

Prazas: 30

Imparte: Asociación Galega de Formación do Profesorado

Actividade incluida no programa de formación Pisando Forte 2015pisando_forte_2015

·        Aberta inscrición ata o 9 de abril :

·        on-line na http://xuventude.pontevedra.eu  formulario pre-inscríbete de Pisando Forte 2015

·        presencial, teléfono ou correo na "Casa Azul" r/ Sor Lucia 2. Oficina de Xuventude horario de 9 a 14.30 h.

Tel. 986 84 03 67 xuventude@pontevedra.eu

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut