Skip to Content

Orientación

OFERTA FP 2015/2016

 

Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—,

Oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia

Oferta de programas formativos de formación profesional básica

enlace: www.edu.xunta.es/fp

O prazo de presentación de solicitudes abrangue desde o 17 de xuño ata o 2 de xullo ás 13.00 horas.

FP DUAL:

Prazo de solicitudes: Do 17 ao 26 de xuño as 13.00 horas.
Provincia de Pontevedra (OFERTA):
CIFP Carlos
Oroza SHOT01:Xestión de aloxamentos turísticos  Arlea Hotels, S.L.U. Vigo 
CIFP Manuel Antonio MTCP01Confección e
moda.Sociedad Textil Lonia, S.A.
Máis información www.edu.xunta.es/fpdual

 

 

LISTAXES DE CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS NAS PROBAS DE ACCESO A GRAO MEDIO 2015

 

Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisoria desde o día 15 ao 17 de xuño. O modelo de reclamación está dispoñible no enlace www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio

A Universidade da Coruña publicará proximamente, na súa páxina web http://www.udc.gal/ a "CONVOCATORIA DE AXUDAS DE CARÁCTER XERAL DO PLAN PROPIO DA UDC, DESTINADAS AO ALOXAMENTO DO ESTUDANTADO PARA O CURSO 2015/2016" cunha ligazón para poder facer a soli

 

a Universidade da Coruña publicará proximamente, na súa páxina web http://www.udc.gal/ a "CONVOCATORIA DE AXUDAS DE CARÁCTER XERAL DO PLAN PROPIO DA UDC, DESTINADAS AO ALOXAMENTO DO ESTUDANTADO PARA O CURSO 2015/2016" cunha ligazón para poder facer a solicitude.
Poderá ser beneficiario/a desta axuda:
 
- O estudantado que estea matriculado para o curso 2015/16 na UDC en estudos conducentes á obtención dun título oficial de Grao ou Mestrado universitario oficial, ofertados pola UDC.
- O estudantado que curse estudos en réxime presencial e de matrícula a tempo completo.
O Importe máx desta axuda será de 540€ por persoa.
O prazo de presentación comeza o día seguinte á publicación da convocatoria até as 14 h do día 24 de xullo de 2015.
Quedan excluídos destas axudas o estudantado que curse estudos no Campus de Ferrol, xa que poden solicitar praza na residencia pública de Ferrol.
Esta axuda tamén é incompatible coa concesión da contía fixa ligada á residencia da Convocatoria de Bolsas do MECD, así como con calquera outra axuda ou bolsa da mesma finalidade.
 
Requisitos académicos para solicitantes de nova admisión:
- Cualificación igual ou superior a 5 nas PAU excluíndo a fase específica.
- Nota media igual ou superior a 5 nos estudos que dean acceso á Universidade (sen PAU)
 
Requisitos académicos para o resto do estudantado:
- En estudos de ensino técnico: media de 3,5
- Nos restantes estudos universitarios e superiores: media de 4
 

ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto

ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes:

As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

 O prazo de presentación de solicitudes para o alumnado matriculado no ano académico 2015/16 nas ensinanzas e cursos obxecto desta convocatoria é o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: un mes desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 27 de xullo de 2015, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2015, ambos inclusive.

Concurso eduemprende Idea 2015 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño

Comprende dúas modalidades:

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG do 27 de maio de 2015)

Quen pode presentarse ao concurso?

Poderá participar o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

 • Estar matriculado no curso 2014-2015 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño sostidas con fondos públicos.
 • A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.
 • Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

 

Premios

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
  • Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  • Asesoramento técnico do IGAPE.
  • Dotación económica:
   • 1º premio: 3.000 euros
   • 2º premio: 2.000 euros
   • 3º premio: 1.000 euros
 • Modalidade B: ciclos de grao medio
  • Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  • Asesoramento técnico do IGAPE.
  • Dotación económica:
   • 1º premio: 3.000 euros
   • 2º premio: 2.000 euros
   • 3º premio: 1.000 euros

 

Como participar

Os participantes deberán formar grupos de entre dúas e catro persoas e formalizarán a inscrición do seu grupo e do proxecto, no prazo establecido na correspondente convocatoria co código de procedemento ED523A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado ED523A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. As solicitudes deberán dirixirse ao seguinte enderezo: Subdirección Xeral de Formación Profesional, San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela. 

 

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG). 

 
Información e contacto

Para calquera dúbida referente ao concurso dirixirse a:
Asesoría de emprendemento.
eduemprende@edu.xunta.es
Teléfono: 981 54 65 64

 

Probas de acceso de grao medio. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2015

Publicadas instrucións e a asociación centro e sede para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2015. O IES de Rodeira  (Cangas) é a sede  para a celebración da proba dos que  presentaron a súa solicitude no IES Johan Carballeira .

- Máis información sobre a convocatoria

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2015/2016

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o 28 de maio, ambos os dous incluídos. Para tal fin, os centros deberán expor nos seus taboleiros de anuncios a normativa reguladora de admisión do alumnado.

Acceso

a) De acordo co establecido no artigo 16 da Orde do 30 de setembro de 2010, para o acceso ás ensinanzas superiores de Deseño requirirase estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.

b) Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba, e, no caso de

obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de

non acreditalo, perderán o dereito á matrícula e á praza.

c) De conformidade co citado artigo 16.2 da citada Orde do 30 de setembro de 2010, a superación desta proba específica permitirá acceder a calquera dos centros do Estado

onde se cursen estas ensinanzas, sen prexuízo da súa dispoñibilidade de prazas.

d) Así mesmo, segundo o establecido no citado artigo 18.1 da citada orde, poderán acceder aos estudos superiores en Deseño, sen realizaren a proba específica sinalada no

artigo 16 desta orde, os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño.

Desenvolvemento das probas

a) As probas específicas de acceso levaranse a cabo o día 19 de xuño na EASD Pablo Picasso da Coruña, de acordo co seguinte calendario e horario:

– 1ª parte: das 10.00 ás 13.00 horas.

– 2ª parte: das 16.00 ás 20.00 horas.

b) A EASD Pablo Picasso organizará a distribución horaria e de espazos de ocupación dos tribunais que actúen nela.

c) Estrutura da proba específica.

A proba específica de acceso ás ensinanzas superiores en Deseño constará de dúas partes:

• Primeira parte.

Durante un máximo de tres horas, os aspirantes contestarán por escrito a tres cuestións,

formuladas por escrito polo tribunal, relacionadas cos seguintes temas:

a) A historia das artes en xeral.

b) A historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral.

c) O deseño na especialidade que se aspira a cursar.

Nesta parte da proba, o tribunal valorará a extensión e profundidade dos coñecementos, así como a calidade expresiva e expositiva amosada polo aspirante.

• Segunda parte.

Durante un máximo de catro horas, os aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo:

1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar, proposto polo

tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3.

2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas aos estudos que se aspira a cursar, que serán definidos polo tribunal, do

modelo do exercicio anterior.

Nesta parte da proba o tribunal valorará a fidelidade representativa, os coñecementos amosados e a exactitude e limpeza da execución.

 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2015/2016

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na secretaría da ECRBBCCG, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 9 de xuño, ambos incluídos

Acceso

a) De acordo co establecido no artigo 16 da Orde do 30 de setembro de 2010, para o acceso ás ensinanzas superiores en Conservación e Restauración de Bens Culturais re-

quirirase estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba

específica de acceso.

b) Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de

obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de

non acreditalo, perderán o dereito á matrícula e á praza.

c) De conformidade co citado artigo 16.2 da Orde do 30 de setembro de 2010, a superación desta proba específica permitirá acceder a calquera dos centros do Estado onde se

cursen estas ensinanzas, sen prexuízo da súa dispoñibilidade de prazas.

d) Así mesmo, segundo o establecido no artigo 18.1 da citada orde, poderán acceder aos estudos superiores en Conservación e Restauración de Bens Culturais, sen realizar a

proba específica sinalada no artigo 16 da mesma orde, os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño.

Inscrición para realizar as probas

a) A inscrición farase na secretaría da ECRBBCCG, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 9 de xuño, ambos incluídos. Para

tal fin, o centro deberá expor nos seus taboleiros de anuncios a normativa reguladora de admisión do alumnado.

b) Para a formalización das solicitudes de admisión, a ECRBBCCG facilitaralles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única instancia

na secretaría do centro, xunto coa documentación que proceda, segundo o caso, para a acreditación dos datos consignados:

– Título de bacharel ou titulación equivalente, ou certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. No caso de aspirantes que teñan pendente

a superación da proba de acceso a estas ensinanzas para maiores de dezanove anos ou algunha materia do bacharelato, farano constar na solicitude, quedando condicionada

á superación dela.

c) Os aspirantes que estean pendentes da avaliación do proxecto final, ou da avaliación final do ciclo, para a obtención dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño

na convocatoria de xuño do ano académico 2014/15 e, en consecuencia, non dispoñan do título antes de finalizar o prazo de inscrición, poderán, igualmente, formalizar a súa inscrición

para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, para o que deberán presentar a certificación de ter solicitado o devandito

título para a formalización da matrícula no prazo ordinario establecido.

d) O día 10 de xuño a ECRBBCCG exporá a lista provisional de admitidos ás probas. O alumnado que non sexa admitido poderá presentar a súa reclamación, ou solicitar a emenda

dos erros observados, entre os días 11 e 12 de xuño, ambos os dous incluídos.

e) A ECRBBCCG deberá enviarlle á comisión, o día 16 de xuño, a través de correo electrónico, a relación definitiva de persoas inscritas para realizar as probas de acceso en cada

especialidade, ordenadas alfabeticamente, con apelidos, nome e número do documento nacional de identidade.

f) A relación definitiva de persoas inscritas será exposta no taboleiro de anuncios da ECRBBCCG o día 16 de xuño, así como no portal educativo da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria, http://www.edu.xunta.es .

Acceso directo

a) De conformidade co artigo 18.2 da Orde do 30 de setembro de 2010, a porcentaxe de prazas sobre o total das ofertadas en cada especialidade para os aspirantes que estean

en posesión dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño é dun 20 %. O 80 % restante será adxudicado mediante a proba específica.

b) O criterio de prelación na adxudicación das prazas por acceso directo, cando non existan prazas suficientes, será en función da mellor cualificación final obtida polo aspirante

no ciclo superior de artes plásticas alegado para o dito acceso directo, calculada segundo se establece no artigo 9.4 da Orde do 9 de setembro de 2004 pola que se regula

a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de artes plásticas e deseño de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Para os efectos do cálculo da cualificación media do expediente académico das persoas que soliciten acceder aos ciclos formativos, cando sexa preciso, aplicaranse as seguintes

equivalencias, agás que no seu expediente consten explicitamente as cualificacións numéricas das materias; neste caso, serán as que se teñan en conta:

– Suficiente/aprobado: 5,5.

– Ben: 6,5.

– Notable: 7,5.

– Sobresaliente/matrícula de honra: 9,0.

O resultado de aplicar a táboa de equivalencias indicada anteriormente expresarase coa media aritmética das diferentes materias que integran os cursos dos respectivos plans

de estudo, con dúas cifras decimais. Así mesmo, para determinar a media do expediente académico non se considerarán as materias ou áreas que o alumnado teña validadas ou

nas cales estivese exento.

d) No caso de non quedaren cubertas as prazas de acceso directo, estas prazas serán asignadas aos aspirantes que superaron as probas específicas.

Quinto. Desenvolvemento das probas

a) As probas específicas de acceso comezarán o día 23 de xuño, de acordo co calendario que para tal efecto estableza a comisión avaliadora da proba específica de acceso

b) A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais organizará a

distribución horaria e de espazos para facilitar a actuación da comisión avaliadora.

c) Proba específica.

1. A proba de acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais constará de tres exercicios:

Exercicio 1. Madureza e formación.

O primeiro exercicio consistirá na análise dun texto, relacionado cos bens culturais, nun tempo máximo de noventa minutos.

Este exercicio terá como obxecto apreciar a madureza e formación xeral do/a alumno/a, capacidade de síntese e relación. A cualificación do exercicio oscilará entre 0 e 10.

Exercicio 2. Coñecementos específicos.

O segundo exercicio versará sobre as materias do nivel educativo precedente: a) Historia de España, b) Historia da Arte, c) Física e Química, d) Bioloxía. O/A alumno/a seleccionará

dúas das ditas materias e desenvolverá por escrito unha cuestión de entre catro que lle sexan propostas de cada unha das dúas materias elixidas.

O tempo máximo para contestar a cada unha das cuestións sobre as materias elixidas será de sesenta minutos.

Este exercicio terá por obxecto acreditar que o alumno posúe coñecementos específicos suficientes para cursar os estudos de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

Cada unha das materias do exercicio será puntuada de 0 a 10 e a media aritmética resultante constituirá a nota do exercicio.

Exercicio 3. Aptitude plástica.

O terceiro exercicio constará das seguintes partes:

a) Realización dun debuxo do natural, de enfoque mimético, con modelo real, exento e inanimado. Valorarase a fidelidade na representación, a calidade do grafismo e a precisión

e acabado do traballo.

b) Realización dun traballo sobre representación de cor. Considerarase a correcta utilización das técnicas empregadas e o grao de comprensión dos valores e calidades de cor.

c) Realización dun traballo práctico para a valoración das aptitudes específicas que requiren os estudos de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Considerarase a

habilidade manual, a meticulosidade e a pulcritude na realización do traballo.O tempo máximo para a realización deste exercicio determinarao o tribunal de acceso.

Este exercicio terá por obxecto apreciar as aptitudes dos alumnos, tanto plásticas como específicas, para a conservación e restauración. A súa cualificación será a media aritmética

da puntuación obtida en cada epígrafe, que se cualificará entre 0 e 10.

A cualificación global da proba resultará da media ponderada das cualificacións obtidas nos distintos exercicios. Os exercicios primeiro e segundo ponderaranse nun 20 % cada un

e o terceiro nun 60 %.

Para a superación da proba de acceso exixirase unha cualificación global igual ou superior a 5.

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para

o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2015/16. (DOGA  27 de abril de 2015)

Rematado o prazo de inscrición para realizar as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Cal é a estrutura da proba?

A proba consta de tres partes: sociolingüística, matemática e científico-técnica.

– A parte sociolingüística organízase en tres probas: lingua galega, lingua castelá e ciencias sociais.

– A parte matemática organízase nunha única proba, de matemáticas.

– A parte científico-técnica ten dúas probas: ciencias da natureza e tecnoloxía.

Como se calcula a nota da proba de acceso?

A cualificación de cada parte da proba (sociolingüística, matemática e científico-técnica) será numérica, entre cero e dez puntos.

A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de catro puntos en cada parte (sociolingüística, matemática e científico-técnica), e será a me-dia aritmética destas, expresada con dous decimais. Considerarase aprobada a proba cando se obteña unha cualificación global de cinco puntos ou superior. En caso contrario, a nota final cualificarase como "non apto/a".

Non cómpre acadar unha nota mínima nas materias de cada parte (sociolingüística, ma-temática e científico-técnica) para poder facer a media entre elas.

No caso de ter a exención nalgunha das partes da proba ou en todas, como se calcula a nota da proba de acceso?

Para efectos de cálculo da nota final da proba de acceso non se terán en conta as partes da proba das que a persoa participante fose declarada exenta. Así mesmo, no caso de exen-ción de todas as partes da proba, a cualificación final será de exento/a.

Para efectos de admisión en ciclos formativos, a exención total da proba equivalerá a unha cualificación de cinco puntos.

Cando se celebrará a proba?

O día 3 de xuño de 2015.

En que horario se desenvolverá a proba?

Presentación

– Ás 9:00 horas.

Parte matemática e parte sociolingüística da proba

– Das 10:00 ás 13:00 horas.

Parte científico-técnica da proba

– Das 16:00 ás 18:00 horas.

Onde se celebrará a proba?

O día 22 de maio farase público o lugar ou os lugares onde se realizarán as probas. Esta lista publicarase nos centros de inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

Que documentación é necesario levar o día da realización da proba?

O documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Que materiais se poderán empregar na realización das probas?

 Bolígrafos de tinta negra ou azul (ningunha outra cor).

 Calculadora científica, agás que sexa programable, gráfica ou con capacidade para al-macenar e transmitir datos. Soamente se pode empregar no exame de tecnoloxía da par-te científico-técnica.

Non se admitirá ningún aparello capaz de recibir, transmitir ou almacenar información, como, por exemplo, teléfonos móbiles.

Que máis hai que ter en conta para o día do exame

O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas, e non seguilas será causa de exclusión.

Conservación das partes aprobadas

Pode perder validez a certificación de superación da proba de acceso?

Non; a superación da totalidade da proba ten validez indefinida.

Durante canto tempo se conservan as partes aprobadas da proba?

A superación da totalidade da proba ten validez indefinida.

Quen realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia, e non a superase na súa totalidade, poderá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha cualificación igual ou superior a cinco, nas convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos seguintes.

Que é a superación da proba por resolución administrativa?

As persoas que nas convocatorias de 2013, 2014 e 2015 superasen algunha das partes da proba de acceso na Comunidade Autónoma de Galicia e estean en condicións, logo de re-matado o proceso, de acreditaren, nas partes non superadas, algunha das causas de exen-ción previstas na convocatoria, poderán solicitar certificación de aprobado da proba de ac-ceso por resolución administrativa.

Tamén o poderán solicitar aquelas persoas que aínda que non teñan partes superadas es-tean en condicións de ter a exención de todas as partes da proba de acceso.

Onde se pode facer esta solicitude?

En calquera centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-versitaria onde se imparta formación profesional.

En que prazo se pode solicitar?

Desde o día 29 de xuño ata o 30 de setembro de 2015.

Onde se recolle este certificado?

En calquera centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-versitaria onde se imparta formación profesional.

Instrucións para a realización da proba de acceso de gro superior

Data de celebración

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior, convocadas mediante a Orde do 17 de febreiro de 2015 (DOG 27 febreiro), terán lugar o día 29 de abril de 2015.

Lugar de celebración

Os lugares de celebración das probas de acceso a grao superior están publicados nos taboleiros dos centros de inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp.

Por favor, preste especial atención e comprobe cal é o centro que lle corresponde. Se ten dúbidas,pregunte no centro onde realizou a inscrición. O IES Johan Carballeira é a sede correspondente ao IES Chan do Monte de Marín e a do propio centro Johan Carballeira.

Documentación:

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e copia da folla da solicitude de inscrición.

Non se permitirá o acceso ao lugar de celebración da proba sen os devanditos documentos.

As persoas que teñan algún problema de identificación terán que dirixirse ao tribunal, que valorará as incidencias e tomará as decisións que considere oportunas.

Horario das probas

Presentación.

– Ás 9:00 horas.

Parte común da proba.

– Das 10:15 ás 13:30 horas materias da parte común (matemáticas, lingua galega e lingua

castelá).

Parte específica da proba.

– Das 16:00 ás 18:30 horas: materias da parte específica.

En cada chamamento as persoas inscritas estarán situadas nos lugares designados polos centros.

As persoas que estean exentas de realizar a parte común acudirán directamente ao chamamento antes das 16:00 horas. As persoas que estean exentas de realizar a parte específica

acudirán soamente ao chamamento das 9:00 horas. As persoas que estean exentas das dúas partes non terán que acudir á celebración da proba.

Non será posible abandonar o lugar de realización da proba ata que o tribunal dea a autorización.

Advertencias

 Non se poderá acceder ao lugar de realización das probas con ningún dispositivo que permita

transmitir e/ou almacenar información

 O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas.

Non seguilas poderá ser causa de exclusión.

Materiais que se poden empregar para a realización das probas

 Bolígrafos de tinta negra ou azul.

 Calculadora científica, agás as que sexan programables, gráficas ou con capacidade para

almacenar e/ou transmitir datos.

 Para a proba de debuxo técnico, materiais básicos de debuxo: lapis, compás, regra, escuadra

e cartabón.

Instrucións

Exame e folla de respostas

 As persoas solicitantes deben comprobar que o exame e a folla de respostas sexan da

mesma cor e que correspondan ás mesmas materias.

Cumprimentación do campo do documento de identificación (DNI,/NIE/Pasaporte)

 As instrucións para a realización do exame indicarán como teñen que proceder para que os datos persoais sexan correctamente cubertos nos recadros correspondentes. Porase especial atención ao cubrir o número de documento de identidade.

 Criterio:

– Prescindir das letras iniciais, finais e intermedias. Escribir o número do documento sen letras nin espazos intermedios.

– Empezar a cubrir os díxitos do número de documento pola primeira columna da esquerda.

– En cada columna non poderá haber máis dunha marca.

– Para os números con 8 díxitos todos os espazos do recadro deben quedar cubertos.

– Para os números de menos de 8 díxitos os espazos finais, quedarán en branco, non se marca nada.

Distribuir contido


by Dr. Radut