Skip to Content

Concurso eduemprende Idea 2015 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño

Comprende dúas modalidades:

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG do 27 de maio de 2015)

Quen pode presentarse ao concurso?

Poderá participar o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

 • Estar matriculado no curso 2014-2015 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño sostidas con fondos públicos.
 • A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.
 • Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

 

Premios

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
  • Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  • Asesoramento técnico do IGAPE.
  • Dotación económica:
   • 1º premio: 3.000 euros
   • 2º premio: 2.000 euros
   • 3º premio: 1.000 euros
 • Modalidade B: ciclos de grao medio
  • Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  • Asesoramento técnico do IGAPE.
  • Dotación económica:
   • 1º premio: 3.000 euros
   • 2º premio: 2.000 euros
   • 3º premio: 1.000 euros

 

Como participar

Os participantes deberán formar grupos de entre dúas e catro persoas e formalizarán a inscrición do seu grupo e do proxecto, no prazo establecido na correspondente convocatoria co código de procedemento ED523A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado ED523A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. As solicitudes deberán dirixirse ao seguinte enderezo: Subdirección Xeral de Formación Profesional, San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela. 

 

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG). 

 
Información e contacto

Para calquera dúbida referente ao concurso dirixirse a:
Asesoría de emprendemento.
eduemprende@edu.xunta.es
Teléfono: 981 54 65 64

 story | by Dr. Radut