Temario:

- Tema 1: Números reais. Porcentaxes

- Tema 2: Potencias e radicais. Logaritmos

- Unidade 3: Polinomios e fracción alxébricas

- Tema 4: Ecuación e inecuacións

- Tema 5: Sistemas de ecuacións e inecuacións

- Tema 6: Áreas e volumes. Semellanza

- Tema 7: Trigonometría

Tema 8: Vectores e rectas

- Tema 9: Funcións

- Tema 10: Funcións polinómicas e racionais

- Tema 11: Funcións exponenciales e logarítmicas

- Tema 12: Combinatoria

- Tema 13: Probabilidade

- Tema 14: Estatística