PRESENTACION DA MATERIA

 

I.E.S  ISAAC DÍAZ PARDO

curso 2020-2021

MATERIA: módulo comunicación lingua estranxeira inglés da ESA

NIVEL E CURSO: módulos 3 e 4

PROFESOR: Jesús Iglesias

 

MATERIAL E RECURSOS UTILIZADOS:  unidades didácticas do ensino de adultos semi-presencial. Libros dixitais do ensino da ESO de diurno, internet e bibliotecas do contorno.

 

 

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN

 

MÓDULO III

BLOQUE  1

Unidade 9: Introductions and personal information.  Asking for and giving directions.

Vocabulary: Question words,  age, nationality, numbers, addresses. Places in town and shops, prepositions of place. Grammar: Present of be and have got, there is/ there are. The imperative. Speaking: introducing oneself, spelling words, saying e-mail addresses, phone numbers. Writing: filling a form with personal details. Reading: Reading about Halloween. Definitions of places in town. Instructions to make a pumpkin cake.Listening: instructions to get to somewhere.

 

Unidade 10: Talking about daily routines.  Talking about free time.

Vocabulary: verbs of daily routines, free time activities, time prepositions, frequency adverbs. Grammar: present simple, question words, present continuous, spelling rules of –ing, can, suggestions. Speaking: asking and answering about daily routines, answering questions about a text-message, expressing plans and suggestions. Writing: building a dialogue expressing suggestions about doing something in your free time. Reading: do a quiz on Thanksgiving Day and check  the answers in  reading comprehensions  about a daily routine,  about Halloween. Definitions of places in town. Instructions to make a pumpkin cake. Listening: instructions to get to somewhere.  Sociocultural aspects Festivals and festivities: Thanksgiving Day

BLOQUE 2

Unidade 11: Talking about food. Ordering food.

Vocabulary: food and drinks, dishes and menus, basic verbs related to cooking, Grammar: countable and uncountable nouns, quantifiers, present simple/present continuous. Listening and speaking: questions about food and meals, guess a word listening to its definition.Reading: a text about pizza.Writing:  a recipe of your favourite salad, of the Spanish omelette.  Festivals and festivities: Christmas.

Unidade 12: Talking about your last weekend. Talking about life events.

Vocabulary: free time activitie, verbs related to life events, time words related to the past simple. Grammar: past simple of be, questions about the past, there was/were. Past simple of regular and irregular verbs. Reading: a story in the past, a newspaper article about time-out in London.  Read a text about someone’s past life. Michael Jackson’s life.  Reading comprehension  about the  Chinese New Year. Listening: what someone did the weekend before. Writing: build questions for underlined information in a text.  Sociocultural aspects:  Festivals and festivities: Chinese New Year.

 

MÓDULO IV

BLOQUE 1

Unidade 13: Talking about jobs. Getting ready for work.

Vocabulary: jobs, employment, places of work. Curriculum Vitae and covering letter.

Grammar: revision of present and past  tenses, pronouns, possessives, relative clauses in definitions, adverbs of frequency. Writing: write a text introducing oneself to the class, writing a Curriculum Vitae. Reading: adverts for different jobs, parts of a Curriculum Vitae, a cover letter. Sociocultural aspects. Festivals and festivities: Notting Hill Carnival.

Listening: a conversation about a job, a job interview.  Sociocultural aspects. Festivals and festivities: Notting Hill Carnival.

 

 Unidade 14: Talking about yesterday.

Vocabulary: daily routines, What does he/she look like?  physical descriptions, order of adjectives,  clothes and accessories, time words refering to the past. Grammar: past simple/past continuous, the spelling of –ed. Reading:  a  dialogue talking about the holidays someone spent in Italy, a tour guide in Central Park, physical descriptions, a police report.

Speaking: dialogue talking about your last holidays, physical descriptions, What were you doing…? A report of a crime to the police. Writing: past tenses of verbs,  complete several sentences or texts with the past simple of verbs. Listening: physical descriptions, a conversation between the witness of a crime and a policeman.

Sociocultural aspects: Festivals and festivities St Patrick’s Day, St Patrick’s symbols and customs.

 

BLOQUE 2

Unidade 15: Shopping for clothes. Keeping healthy. Vocabulary: clothes and accessories, materials and patterns, revision of jobs, daily routines, physical descriptions. Health problems and remedies. I’ve got …/ I feel … / My … hurts. Grammar: The comparative: more/..er, less, as … as, irregular comparatives, the superlative: form and usesModals: can, could, must, have to, mustn’t, should, ought to. Reading: different opinions on shopping  and why people prefer one place to another. Order the sentences of  conversations in a clothes shop. Match health problems with their remedies. A conversation at the doctor’s. Tips for a healthier life, A quiz about a healthy life.Speaking: description of people related to different jobs, dialogue describing each other. Speaking about life using comparatives and superlatives. A conversation in a clothes shop.

Listening: a conversation in a clothes shop. Giving  advice about health. Role play a conversation doctor/patient: ailment, prescription, extra advice. A dialogue at a nutritionist’s.

Writing: shopping habits.

 

Unidade 16: Talking about travel. Travelling by air. Reporting a crime.

Vocabulary: travelling, means of transport, types of holidays, holiday activities, things you need when travelling. Prepositions on/in/to.Grammar: The future: be going to/present continuous/ will. Air travel expressions. Reading: read a diary with someone’s plans, an inflight announcement. A conversation at an airport check-in desk. Speaking: dialogue about plans, expressing someone’s plans in a his diary, talking about your next holiday. Role-play  a conversation going through customs. Listening: a conversation about a hotel reservation. Flight announcements. The future: be going to/present continuous/ will. A conversation between an officer and a traveller going through customs. Writing: fill in a weekly planner, planning your next holiday. Sociocultural aspects. Festivals and festivities: Text and activity  related to Memorial Day.

 

 

OBXECTIVOS

 o obxectivo principal a acadar será comprender e expresarse na lingua estranxeira de maneira apropiada, desenvolvendo as catro destrezas (falar, escoitar, ler e escribir) axeitadamente ao nivel desta etapa. Esta aprendizaxe debe ir en relación co desenvolvemento das competencias clave.

 

METODOLOXIA

 Para a adquisición de soltura e seguridade no inglés, o alumno fará actividades orais tales como diálogos, entrevistas,  descricións, etc. , e actividades escritas tales como ditados, composicións, resumos, cartas formais e informais, cumprimentación de documentos ou follas de instrucións, etc. xunto cos exercicios correspondentes ás leccións, nos que se van practicando os diferentes puntos gramaticais. A corrección dos exercicios e actividades farase de xeito comunicativo oral (profesor/alumno; alumno/alumno) e de xeito comunicativo escrito no encerado e pizarra dixital.

 

Temos que salientar que de ter que mudar do ensino presencial ao semi-presencial ou ben á modalidade non presencial por mor do COVID-19, faise obrigado  o cambio de metodoloxía e o uso das plataformas WEBEX ou similares, Edixgal e Abalar para realizar as anteriores actividades. O alumnado que non poida asistir a clase pola Covid-19 (enfermidade, confinamento, illamento ou corentena) deberá realizar as actividades programadas na Aula Virtual do Centro ou en Edixgal ao mesmo tempo que o grupo as fai en clase. O profesor atenderá a estes alumnos a través da mesma plataforma. No caso de confinamento do grupo enteiro ou suspensión das clases, a docencia  impartirase de xeito telemático mediante videoconferencias

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: a avaliación debe ser contínua, formativa e integradora. Cada profesor  debe realizar de xeito individual e diferenciado a avaliación da  súa materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe. No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo.

CRITERIOS  DE CUALIFICACIÓN:

1. ENSINO PRESENCIAL

 Haberá 3 avaliacións ao longo do curso, desglosadas en:

unha proba inicial oral ou escrita. Usarase como instrumento para valorar as competencias iniciais na lingua inglesa.

-  Alomenos un exame escrito de contidos gramaticais, vocabulario, reading e writing por avaliación. Valoraranse co 70% da nota final de avaliación. Para poder aprobar non se debe deixar ningún apartado en branco.

-  Alomenos unha proba de  listening e speaking por avaliación. Valoraranse co 20% da nota final de avaliación. Para aprobar a materia é requisito realizar as probas propostas.

- O 10 % restante reservase para fomenta-la  participación activa con todo o material necesario e ben coidado para as clases,  o bon comportamento cara á materia, a realización puntual das tarefas encomendadas tanto na clase como na casa. Cada negativo rexistrado polo profesor na súa observación diaria suporá 0,1 menos dese 10 %. 

 

2. ENSINO SEMIPRESENCIAL

O alumnado que non poida asistir a unha proba  por padecer Covid-19 ou calquera outra enfermidade debidamente xustificada, realizaraa  de xeito presencial  unha vez recuperado. O alumnado confinado ou en cuarentena por mor do Covid-19 deberá realizar as tarefas programadas na Aula Virtual do Centro ou en Edixgal ao mesmo tempo que o grupo as fai en clase, pero se se trata de exames realizaraos cando retorne ás clases presenciais.

3. ENSINO NON PRESENCIAL

Cada avaliación realizaranse as seguintes probas utilizando a plataforma Webex ou similares e a Aula Virtual do centro.

- Alomenos un exame escrito de contidos gramaticais, vocabulario, reading e writing por avaliación. Valoraranse co 70% da nota final de avaliación. Para poder aprobar non se debe deixar ningún apartado en branco.

-  Alomenos unha proba de  listening por avaliación. Valorarase co 10% da nota final de avaliación.

- Procurarase realizar alomenos unha proba de speaking por avaliación. Valorarase co 10% da nota final de avaliación. De non ser posible debido ao número elevado de alumnos e as dificultades telemáticas englobarase unha tarefa de interacción no exame escrito.

- Observación diaria do teletraballo: asistencia puntual ás clases telemáticas e realización de tarefas: 10 %.

 

REDONDEO: Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO das decimais realizarase do seguinte xeito:

O aprobado estará en 5.  As nota inferiores a 5  con decimais redondearanse ao enteiro inferior. A partir desta nota, as cualificacións con decimais iguais ou superiores a 5 redondearanse ao enteiro superior.

Utilización de métodos ilegais para a realización das probas. Se o profesor descubre a un alumno utilizando calquera método ilegal para a realización de calquera das probas (“chuletas”, uso do móbil e outros aparellos electrónicos, etc…), este terá automaticamente a avaliación suspensa. A nota por este suspenso será un 1. Este feito será notificado por escrito ao xefe de estudos. No caso de tratarse da avaliación final, o alumno igualmente sería avaliado como suspenso con un 1 e tería que recuperar a materia na avaliación extraordinaria de setembro.

 

CRITERIOS  DE RECUPERACIÓN: NON se farán recuperacións das avaliacións, o alumno que suspenda recibirá apoio para poder reforzar os contidos da avaliación suspensa. Se aproba a

seguinte avaliación considerarase aprobada a anterior.

 

EXAME EXTRAORDINARIO: o alumno que non supere a materia na avaliación ordinaria recibirá un asesoramento por parte do seu profesor para preparar os mínimos esixibles da materia na proba extraordinaria. Esta proba  consistirá nun exame escrito, que englobe os estándares de aprendizaxe en relación coa comprensión, expresión e interacción escritas, os contidos gramaticais e o vocabulario  do curso.

 


Educación Secundaria de Adultos-Ámbito científico-Tecnolóxico

Parte de Física e Bioloxía

MODULO 3