Bacharelatos

Bacharelatos 2019/20

 
 
1º de BACHARELATOS
Materias
Modalidade Humanidades e ciencias sociais
Modalidade de ciencias
Humanidades ciencias sociais
Lingua Galega e Literatura I 3 3 3
Lingua Castelá e Literatura I 3 3 3
Primeira Lingua Estranxeira I 3 3 3
Filosofía 3 3 3
Educación Física 2 2 2
Latín I 4    
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I   4  
Economía 4 ** 4 **  
Grego I 4 ** 4 **  
Historia do Mundo Contemporáneo 4 ** 4 **  
Literatura Universal 4 ** 4 **  
Matemáticas I     4
Bioloxía e Xeoloxía     4 **
Debuxo Técnico I     4 **
Física e Química     4 **
Materias específicas de opción e libre configuración 6 6 6
Totais 32 32 32
**TroncaI de opción. Elixir 2
 
Materias específicas de opción e libre configuración
Materias específicas de opción Elixir un mínimo de 2 e un máximo de 3 Horario
Anatomía Aplicada 3
Cultura Científica 2
Debuxo Artístico I 3
Linguaxe e Práctica Musical 3
Segunda Lingua Estranxeira I 2
Tecnoloxía Industrial I 3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación I 2
Historia e Cine LCC 1
Relixión 1
Reforzo Tecnoloxía, Programación 1
Reforzo Lingua Castelá
1
Reforzo 2ª Lingua
1
Reforzo Filosofía
1
Historia do Mundo Contemporáneo 1
Segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro  
 
 
 
2º de BACHARELATOS      
Materias
Modalidade Humanidades e ciencias sociais
Modalidade de ciencias
Humanidades ciencias sociais
Lingua Galega e Literatura II 3 3 3
Lingua Castelá e Literatura II 3 3 3
Primeira Lingua Estranxeira II 3 3 3
Historia de España 3 3 3
Latín II 4    
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias So- ciais II   4  
Economía da Empresa 4 ** 4 **  
Xeografía 4 ** 4 **  
Grego II 4 ** 4 **  
Historia da Arte 4 ** 4 **  
Historia da Filosofía 4 ** 4 **  
Matemáticas II     4
Bioloxía     4 **
Debuxo Técnico II     4 **
Física     4 **
Xeoloxía     4 **
Química     4 **
Materias específicas de opción e libre configuración 8 8 8
TOTAIS 32 32 32
**TroncaI de opción. Elixir 2
 
Materias específicas de opción e libre configuración
Materias específicas de opción Elixir un mínimo de 2 e un máximo de 3 Horario
Xeoloxía 4
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 3
Debuxo Artístico II 3
Fundamentos da Administración e Xestión 3
Historia da Música e da Danza 3
Física 4
Psicoloxía 3
Segunda Lingua Estranxeira II 3
Métodos Estatísticos e Numéricos
2
Tecnoloxía Industrial II 3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación II 3
Relixión 1
Electrotecnia 2
Reforzo Lingua Castelá 1
Reforzo 2ª Lingua 1
Reforzo de Historia de España 1
Memoria Histórica e Cine 1
Educación Física 1
Historia da Música e da Danza 1
Literatura Galega do Século XX 1
Historia e Xeografía de Galicia 1
Reforzo Historia da Arte 1
Segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro  
 
Distribuir contido