ESO

ESO 2019-2020

No curso 2019/20 temos os seguintes grupos:

Curso Grupos
1º ESO 3
2º ESO 3
3º ESO 3 + PMAR
4º ESO

As materias que cursan son:

1º ESO 2º ESO
Bioloxía e Xeoloxía Física e Química
Xeografía e Historia Xeografía e Historia
Educación Plástica, Visual e Audiovisual Música
Lingua Galega e Literatura Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura Lingua Castelá e Literatura
Matemáticas Matemáticas (con sección bilingüe)
Educación Física Educación Física
1ª Lingua estranxeira: Inglés Tecnoloxía
2ª Lingua estranxeira: Francés ou Portugués 1ª Lingua estranxeira: Inglés
Relixión/ Valores éticos  2ª Lingua estranxeira: Francés ou Portugués
  Relixión/ Valores éticos

Unha materia de libre configuración:

- Galicia: a ocupación do territorio

- Promoción de estilos de vida saludable

- Paisaxe e sustantabilidade

- Obradoiro de música

- Reforzo de educación plástica, visual e audiovisual

Unha materia de libre configuración:

- Galicia: da Rexión á Eurorrexión

- Xogos tradicionais

- Oratoria

- Programación

 

3º ESO 3º PMAR
Bioloxía e Xeoloxía Ámbito Lingüístico e Social
Xeografía e Historia Ámbito Científico e Matemático
Educación Física Ámbito de Linguas Estranxeiras
Física e Química Educación Plástica, Visual e Audiovisual
Educación Plástica, Visual e Audiovisual Educación Física
Lingua Galega e Literatura Música
Lingua Castelá e Literatura Tecnoloxía
Música 2ª Lingua estranxeira (Francés ou Portugués) ou Cultura clásica
Tecnoloxía Relixión ou Valores éticos
Matemáticas: Aplicadas ou Académicas (con sección bilingüe)  
1ª Lingua estranxeira: Inglés  
2ª Lingua estranxeira (Francés ou Portugués) ou Cultura clásica  
Relixión ou Valores éticos  

 

4º ESO

(Orientado ao Bacharelato)

4º ESO

(Orientado a FP)

Lingua Galega e Literatura Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura Lingua Castelá e Literatura
Xeografía e Historia Xeografía e Historia
Educación Física Educación Física
Matemáticas académicas Matemáticas aplicadas

Optativas (dúas materias):

- Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía.

- Economía e Latín

- Economía e Física

Optativas (dúas materias):

- Iniciativa á actividade emprendedora e Ciencias aplicadas á actividade profesional

- Tecnoloxía e Ciencias aplicadas á actividade profesional.

 

Optativas (unha materia)

- 2º Lingua estranxeira (Francés ou Portugués)

- Filosofía

- Cultura Científica

- Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Optativas (unha materia)

- 2º Lingua estranxeira (Francés ou Portugués)

- Filosofía

- Cultura Científica

- Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Optativas (unha materia)

- Música

- Cultura Clásica

- TIC

- Tecnoloxía

Optativas (unha materia)

- Música

- Cultura Clásica

- TIC

- Tecnoloxía

 

 

Cadro de distribución horaria. Educación secundaria obrigatoria

MaterIas

cursos

Académicas

Aplicadas

Lingua Galega e Literatura

4

3

3

3

3

Lingua Castelá e Literatura

4

3

3

3

3

Primeira Lingua Estranxeira

3

3

3

3

3

Matemáticas

5

5

 

 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

 

 

4**

4

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas

 

 

4**

 

4

Xeografía e Historia

3

3

3

3

3

Bioloxía e Xeoloxía

4

 

2

3 **

 

Física e Química

 

3

2

3 **

 

Educación Física

2

2

2

2

2

Relixión / Valores Éticos

1

1

1

1

1

Titoría

1

1

1

1

1

Segunda Lingua Estranxeira

2

2

2 *

3 *

3 *

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2

 

2

3 *

3 *

Música

 

2

2

3 *

3 *

Tecnoloxía

 

3

2

 

3 **

Cultura Clásica

 

 

2 *

3 *

3 *

Economía

 

 

 

3 **

 

Latín

 

 

 

3 **

 

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial

 

 

 

 

3 **

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional

 

 

 

 

3 **

Artes Escénicas e Danza

 

 

 

3 *

3 *

Cultura Científica

 

 

 

3 *

3 *

Filosofía

 

 

 

3 *

3 *

Tecnoloxías da información e da comunicación

 

 

 

3 *

3 *

Unha materia do bloque de troncais non cursada

 

 

 

3 *

3 *

Libre configuración do centro

1

1

 

 

 

totaIes

32

32

32

32

32

* Específicas de opción– Elixir 1 en 3º– Elixir 2 en 4º

** Troncal de opción- Elixir 1 en 3º- Elixir 2 en 4º

Distribuir contido