Este módulo profesional contén a formación e as técnicas necesarias para desempeñar as función de comercialización e venda de productos e/ou servizos e de atención á clientela.