Seguimento de pendentes de 3º de Bioloxía e Xeoloxía. Traballo de reforzo e repaso dos estándares de aprendizaxe e das  competencias clave


Profesora Charo Bañobre. 

Correo electrónico: ajarotu@gmail.com


lunaSeguimento de pendentes de 1º de Bioloxía e Xeoloxía. Traballo de reforzo e repaso dos estándares de aprendizaxe e das  competencias clave do alumnado coa matéria pendente.

Profesoras: Charo Bañobre e Ángela Morales.

Correo electrónico: ajarotu@gmail.com


Actividades propostas para a adquisición dos estándares de aprendizaxe e competencias clave da materia de Bioloxía e Xeoloxía 1º.

Profesora Charo Bañobre. 

Correo electrónico: ajarotu@gmail.com