Neste sengundo curso de Francés pretendemos afondar nas competencias lingüísticas adquiridas polo alumnado o ano anterior. 

Partindo dos coñecementos básicos que adquiriu o alumno en primeiro ampliaremos o léxico, traballaremos expresións gramaticais máis complexas, á vez que insistiremos na comprensión e expresión de textos máis longos en lingua francesa, insistindo na fonética. Con isto perseguimos que o alumno adquira unhas competencias que lle permitan xa a expresión de emocións, opinións, redactar escritos máis complexos, etc...

Remitimosá proframación anual do departamento de Francés para coñecer con máis detalle os obxectivos, contidos, metodoloxía, competencias, estándares de aprendizaxe evaluables e criterios de evaluación.

O primeiro curso de Francés ten como obxectivo principal que o alumnado adquira unas nocións básicas da lingua francesa no referente tanto a gramática como o léxico. 

Durante este curso partiremos dos coñecementos máis elementais como pronomes, artigos, principais verbos, expresións feitas máis habituais,etc... para facilitar a adquisión dunha competencia lingüística que permita ó alumno comprender e expresarse en situación básicas como saúdos, presentación, petición de información, etc...

Remitimos á programación anual do departamento de Francés para coñecer en detalle os obxectivos, contidos, metodoloxía, estándares evaluables e evaluación da materia.

FRANCÉS//FRANÇAIS