Os contidos deste módulo xirarán en torno ás dúas áreas seguintes: * Compoñentes e técnicas de electrónica básica. * Sistemas e dispositivos de telecomunicacións

Neste curso veremos:

  • Elementos, dimensionado, cálculo e deseño de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións (ICT) de edificios e vivendas.
  • Infraestrutura de redes de voz e datos: cableado estruturado.