Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montar e manter infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.