Economía da Empresa (Parte específica A).
Materiais para preparar a proba de acceso a ciclos superiores.


Curso de repaso de CONTIDOS MÍNIMOS para alumnado coa materia de Economía de primeiro de bacharelato pendente.

Curso de termos económicos en inglés.