MODIFICACIÓNS AO CALENDARIO E PROCLAMACIÓN CANDIDATOS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Ven, 18/11/2016 - 05:56

Acordos tomados na segunda reunión da xunta electoral para eleccións ao Consello Escolar 2016

1º Modificar a data de votación dos sectores de alumnado, pais/nais/titores e Persoal de Administración e servicios ao coincidir cunha convocatoria de folga de alumnado, fixando como data de votación o 23 de novembro de 2016 de 11:00 a 13:00 e de 18:00 a 20:00

2º Admitir e proclamalas candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica de seguido:

Persoal de Administración e Servicios:

Dna. Carmen Lozano Mouzo

Alumnos:

D. Jacobo Vázquez Encina (ASIA)

D. Juan Diego Couceiro Bañol (3EA)

Dna. Daniela Lozano Serna (4EB)

Profesores:

D. Ceferino López Cabarcos

Dna. Berta Vaquero Lastres

D. Jose Luis Vilariño Brea

D. Eloy Alonso Lera

Dna. Adela Otero Abrodos

Pais e Nais de alumnos:

Dna. Clementina COELLO BLANCO

D. Carlos Antonio Gómez Babío

 

3º Aprobar e publicar definitivamente os distintos censos electorais.

4º Aprobar os modelos de papeletas e sobres de votación. Nas papeletas con membrete do Instituto, figurarán a relación alfabética dos nomes dos candidatos (a sinalar cun equis no acto da votación). Os sobres serán todos iguais, de cor amarelo.

5º Seguidamente, en virtude das disposicións legais en vigor o Director e Presidente da Xunta Electoral procede a dalas instruccións oportunas para designar mediante sorteo os compoñentas das distintas mesas electortais, coa previsión de suplentes. O resultado do sorteo será comunicado aos interesados.