- Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto.

-  Analiza e executa procedementos para recuperar o software base dun equipamento, utilizando imaxes almacenadas en memoria auxiliar. 

- Implanta hardware específico de centros de procesamento de datos (CPD), e analiza as súas características e as súas aplicacións. 

- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr.