1.EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS.
2.INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS.
3.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
4.CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS.
5.CONEXIÓN DE SISTEMAS EN RED.
6.GESTIÓN DE RECURSOS EN UNA RED.
7.EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PROPÓSITO GENERAL.

- Identifica sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes (ERP-CRM), recoñece as súas características e verifica a configuración do sistema informático.

- Implanta sistemas ERP-CRM, para o que interpreta a documentación técnica e identifica as opcións e os módulos.

- Realiza operacións de xestión e consulta da información, seguindo as especificacións de deseño e utilizando as ferramentas proporcionadas polos sistemas ERP-CRM.

- Adapta sistemas ERP-CRM, para o que identifica os requisitos dun suposto empresarial e utiliza as ferramentas proporcionadas por eles.

- Desenvolve compoñentes para un sistema ERP-CRM, para o que analiza e utiliza a linguaxe de programación incorporada.