- Historia da computación e tipos de ordenadores

- Sistemas de numeración e unidades de medida

- Nocións sobre electricidade e electrónica

- O Sistema Informático. Software e hardware

- O taller: ferramentas e materiais

- Prevención de Riscos no uso de equipos informáticos

- Portátiles

- CPU

- Periféricos

- Diagnóstico de avarías e reparacións

- Over/UnderClocking

- Normativa en sistemas informáticos e Recomendacións Saudables

- Mooding