Contidos  da primeira parte de Lingua galega e literatura para a recuperación de 3º de ESO: 

1- Historia da lingua. A romanización. A formación da lingua galega. A lingua galega na Idade Media.

2-Tipoloxía textual. Produción e comentario de textos narrativos e descritivos. Análise de obras de lectura a partir das indicacións introducidas pola profesora.

3-Gramática. A fragmentación das palabras.

4-Ortografía. A acentuación. O uso do til diacrítico.