Documentos relacionados coas actuacións debidas ao covid-19

Nos seguintes enlaces atópanse os documentos relacionados coas actuacións do centro fronte á pandemia COVID-19:

Plan de adaptación á situación COVID-19

Anexo I: Enquisa de autoavaliación clínica do covid-19

Plan de continxencia. Versión 24/03/2021. Ensino a distancia: horarios espello. Atención á diversidade

Programa de acollida

Información COVID para as familias