Mínimos esixibles e criterios de avaliación para o curso 2012-2013

 

 

   ESPECIFICACIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA EVALUACIÓN POSITIVA NOS DISTINTOS CURSOS

 

1.MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 1º ESO

 

a) Contidos mínimos do Bloque 1: Escoitar, falar e conversar:

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Trazos fonológicos: producción de sons, acento, ritmo e entonación aceptables. Pronunciación de /ɪ/ /i:/ e  terminación verbal   -ed  .    

* Morfo-sintaxe e léxico: emprego de estruturas e vocabulario relacionados coas funcións enumeradas no Bloque 3.

* Un grao de fluidez adecuado ao nivel.

* Comprender polo menos as ideas esenciais en intercambios con  ou entre falantes de lingua inglesa, en especial aquelas referidas a temas pertencentes ó ámbito socio-cultural do alumnado.

b) Contidos mínimos do Bloque 2: Ler e escribir:

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Contido e organización: organización clara.

* Uso apropiado das estruturas gramaticais enumeradas no Bloque 4.

*Variedade e riqueza de vocabulario adecuada ao nivel.

* Aceptable ortografía, caligrafía, puntuación e presentación.

 

c) Contidos mínimos do Bloque 3: Coñecementos da lingua:

Funcións  

*Intercambiar información persoal

*Intercambiar información sobre intereses e gustos

 *Intercambiar información sobre posesións

*Saúdar

*Expresar cantidade

*Pedir información sobre viaxes

*Preguntar o significado e a ortografía de novas palabras

*Expresar a data

* Expresar a frecuencia coa que se desenvolven certos hábitos

* Expresar rutinas

*Manter unha conversa teléfonica sinxela

*Intercambiar información sobre habilidades

* Pedir permiso

* Pedir comida nun restaurante

* Intercambiar información sobre cousas que están sucedendo mentres se fala

* Intercambiar información sobre eventos pasados

*Relatar unha viaxe

*Aceptar e rexeitar invitacións

* Facer comparacións

*Facer suxerencias

*Falar sobre o tempo metereolóxico

*Describir persoas

* Dar e entender ordes e instrucións

* Expresar obriga

*Expresar permiso e habilidade

* intercambiar información sobre plans futuros

* Preguntas sinxelas

 

Gramática

* be ; have: afirmativa, negativa en presente e pasado

* plurais

* presente simple

*Pronomes interrogativos e demonstrativos

* preposicións : about, of, by, on

* adxetivos posesivos

* posesivo  ‘s (xenitivo saxón)

* wh- questions

* let’s; why don’t we...?

* there is /are, There was/there were

* a, the,some, any

*like + -ing

*Contables e incontables: much, many, a lot of

*Pronomes suxeito e obxecto

*Pronomes indefinidos: something, anything

* presente continuo

* adxetivos

*Comparativos

* pasado simple : afirmativa, interrogativa e negativa

* adverbios de frecuencia e modo

* imperativo

* have to

* going to

*vocabulario apropiado ás funcións e tópicos propios deste nivel : a aula, adxetivos básicos, tempo libre, intereses, a cidade, países, nacionalidades e linguas, estacións do ano e meses, rutinas diarias, animais, actividades escolares, comida e bebida, verbos regulares e irregulares de uso máis común, describir persoas, viaxes, o tempo metereolóxico,  interrogativos.

 

d) Contidos mínimos do Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe :

. *Perseverar nos intentos de comprender e facerse entender nas situación comunicativas presentadas na aula

* Actitude de interese pola corrección dos seus propios erros.

* Actitude cooperativa nas tarefas de clase

* Comportamento xeral de respecto na clase de cara co profesor   e cos outros alumnos/as.

 

Ademais destes requisitos para obter una avaluación positiva é necesario que o/a alumno/a acredite a lectura dun libro en inglés do nivel correspondente.

 

 

 

 

2 .MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 2º ESO

 

a) Contidos mínimos do Bloque 1: Escoitar, falar e conversar :

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Trazos fonológicos: produción de sons, acento, ritmo e entonación aceptables para o nivel de 2º: Sons /ʌ/ e /ʊ/,  /ɪ/ /i:/ e  terminación verbal  do pasado -ed .  

 

* Morfo-sintaxis e léxico: emprego de estruturas e vocabulario relacionados no Bloque 3.

* Un grao de fluidez adecuado ao nivel

* Comprender polo menos as ideas esenciais en intercambios con ou entre falantes de lingua inglesa, en especial aquelas referidas a temas pertencentes ao ámbito socio-cultural do alumno ou a intereses propios da idade do alumnado .

 

 

Contidos mínimos do Bloque 2: Ler e escribir:

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Contido e organización: organización clara e uso de secuenciadores.

* Gramática e vocabulario:

- uso apropiado das estruturas gramaticais expresadas nos contidos mínimos do curso

- variedade e riqueza de vocabulario adecuada ao nivel.

* Outros trazos: aceptable ortografía, caligrafía, puntuación e presentación.

 

Contidos mínimos do Bloque 3: Coñecementos da lingua:

Funcións

* describir situacións presentes

* describir experiencias ou acontecementos  pasados

* falar sobre familias

*falar sobre traballo escolar

* expresar intereses

* expresar preferencias

*falar sobre o tempo metereolóxico

* intercambiar información sobre as rutinas

* intercambiar información sobre o que era

habitual no pasado e o que é normal no momento

presente

* facer invitacións

* intercambiar información sobre plans futuros

* facer prediccións

*intercambiar información sobre experiencias pasadas

* intercambiar información sobre problemas frecuentes

* dar consello

*expresar opinión

* Describir onde se atopan situados os obxectos

*Interacionar lingüísticamente para organizar un evento

 

Gramática

 

*revisión de: presente simple, pasado simple e presente continuo

* modais: can; have to; could; should;must

* verbos que rexen -ing; : like, prefer, love, hate...

* how often?

* there is/are; there was / were

*Expresións temporais con ago

* pasado continuo

* would you like...?I’d like..

* do you want...?I want

* be going to

* futuro: will

*Presente continuo para expresar future arrangements

* comparativo e superlativo de adxectivos: as... as;

-er than; more than; the... est; the most

*Present Perfect : affirmative, negative, interrogative

*Contables e incontables, a, an

*Some, any, much, many, a lot of

*Pronomes indefinidos

* vocabulario apropiado ás funcións e tópicos deste nivel: familias, traballo escolar, fogares, diñeiro, tempo, etapas e eventos na biografía dunha persoa, verbos con preposición para expresar movemento,  accidentes xeográficos, deportes , profesións, números , o barrio , a rúa e o civismo,  adxetivos para describir cualidades  de persoas e animais, vocabulario referente a feridas e lesións.

 

d) Contidos mínimos do Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe :

 *Perseverar nos intentos de comprender e facerse entender nas situación comunicativas presentadas na aula

* Atitude de interese pola corrección dos seus propios erros.

* Atitude cooperativa nas tarefas de clase

* Comportamento xeral de respecto na clase con respecto ao profesor e aos outros alumnos.

 

Ademais destes requisitos, para obter unha avaliación positiva é necesario acreditar a lectura de polo menos un libro en inglés do nivel correspondente.

 

3 . MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 3º ESO

 

a) Contidos mínimos do Bloque 1: Escoitar, falar e conversar :

* Capacidade comunicativa: o/a alumno/a debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible .

* Trazos fonológicos: produción de sons, acento, ritmo e entonación aceptables para este nivel.

* Morfo-sintaxe e léxico: emprego de estruturas e vocabulario apropiados.

* Un grao de fluidez adecuado ao nivel

* Comprender polo menos as ideas esenciais en intercambios con ou entre falantes da lingua inglesa, en especial aquelas referidas a temas pertencentes ao ámbito socio-cultural do alumno e a temas de interese para os adolescentes.

*Participar en conversacións  breves utilizando os recursos lingüísticos  e o léxico adecuado, previamente traballado na aula, producindo un discuso mínimamente correcto en comprensible.

 

b) Contidos mínimos do Bloque 2: Ler e escribir:

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Contido e organización: organización clara.

* Gramática e vocabulario:

* uso apropiado das estruturas gramaticais expresadas nos contidos mínimos do curso

*variedade e riqueza de vocabulario adecuada ao nivel.

*Aceptable ortografía, caligrafía, puntuación e presentación.

 

c) Contidos mínimos do Bloque 3: Coñecementos da lingua

Funcións

* pedir e dar información persoal

* intercambiar información sobre as rutinas diarias e a vida cotidiá de alguén

* intercambiar información sobre roupa e modas ,dietas, comidas, deportes, actividades de tempo libre, música,ordenadores e outros temas relacionados coa realidade socio-cultural do alumnado e tratados no libro de texto.

* describir persoas e lugares e entender as descricións

* dar e recibir consellos

* facer, aceptar ou rexeitar suxestións

* expresar acordo e desacordo

*narrar unha experiencia pasada

*expresar desexos  e plans para o futuro .

*especular sobre o futuro.

*dar indicacións para chegar a un lugar

*expresar sentementos

 

Gramática

* Presente simple e continuo,

*preguntas con How / What,

*substantivos contables e incontables,

There is/ There are.

*adverbios de frecuencia

*expresións temporais típicas do presente simple e do continuo

*Xerundios 

* verbos que rexen -ing ou infinitivo con

to; ej: like, would like, love, hate, mind...

* construcións que rexen -ing; ej: good at,

bad at, can´t stand...

*was/were

* pasado simple e expresións de pasado

*pasado continuo

*futuro con will

* pretérito perfecto e usos de for e since

*modales: must, mustn´t, should, have to,

, might

* uso de cuantificadores;

* voz pasiva: presente simple

* construción how + adxectivo?

* presente continuo como futuro

* pronombres relativos : who, which

* oracións condicionales do primeiro tipo

*make e do

*vocabulario apropiado ás funcións e tópicos de repaso e os  propios deste nivel:Profesións, actividades relacionadas coa tecnoloxía, actividades de tempo libre, adxectivos de personalidade, Verbos de acción e preposicións under, towards, across, adxectivos rematados en -ed / -ing frightened, frightening; bored, boring, lugares para visitar, formación de adverbios  (- ly), actividades para recadar diñeiro: sell sweets, wash carsExpresións con make e do, viaxes, adxectivos extremos, Vocabulario de películas, sufixos de substantivos, facer amigos, collocations de verbos e nomes, música, prefixos negativos.

 

 

 

 

d) Contidos mínimos do Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe :

.* Actitude de interese pola corrección dos seus propios erros.

* Actitude cooperativa nas tarefas de clase

 *Perseverar nos intentos de comprender e facerse entender nas situación comunicativas presentadas na aula.

* Comportamento xeral de respecto na clase de cara ó profesor e ós outros alumnos/as..

 

Ademais destes requisitos, é necesario acreditar a lectura de polo menos un libro en inglés do nivel correspondente.

 

4. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 4º ESO

 

 

a) Contidos mínimos do Bloque 1: Escoitar, falar e conversar :

* Capacidade comunicativa: o/a alumno/a debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Trazos fonológicos: produción de sons, acento, ritmo e entonación aceptables para este nivel.

* Morfo-sintaxe e léxico: emprego de estruturas e vocabulario apropiados.

* Un grao de fluidez adecuado ao nivel

* Comprender polo menos as ideas esenciais en intercambios con ou ou entre falantes da lingua inglesa, en especial aquelas referidas a temas pertencentes ó ámbito socio-cultural do alumnado e a tópicos de interese para os  adolescente.

 

b) Contidos mínimos do Bloque 2: Ler e escribir:

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Contido e organización: organización coherente e uso de conectores para expresar contraste, tempo e propósito.

*Uso apropiado das estruturas gramaticais expresadas nos contidos mínimos do curso.

*variedade e riqueza de vocabulario adecuada ao nivel.

*Estructura  de cartas formais.

*  Aceptable ortografía, caligrafía, puntuación e presentación.

*Redacción de textos descriptivos e narrativos.

 

c) Contidos mínimos do Bloque 3: Coñecementos da lingua:

Funcións

* expresar preferencias e opinións

*expresar obrigación e ausencia de obrigación

* expresar permiso

* expresar cantidade

* ofrecer e pedir axuda

* facer prediccións

* expresar plans futuros

* pedir  e aceptar disculpas

* expresar decepción

*dar  e recibir consello

*narrar unha experiencia pasada

* Intercambiar información sobre temas relacionados coa realidade socio- cultural do alumnado e con outras áreas do curriculum e temas tratados no libro do texto: medioambiente, xéneros literarios, o mundo do traballo, temas globais,relacións, delincuencia, deportes, ….

 

 

Gramática

*preguntas de suxeito e obxecto

*hate/like , etc seguido de xerundio 

* have to / don´t have to

* contables /incontables

* contraste present perfect / simple past

*Present perfect con already, yet e just

*past simple con ago

* used to

* contraste will / going to

* oracións condicionais do 2º tipo

* past perfect

*Reported Speech

* contraste too / enough

*not as….as

*so and such

* pronomes relativos

*second conditional

*present simple e past simple passive

* vocabulario apropiado ás funcións e tópicos propios deste nivel (adxectivos para describir apariencia, medioambiente, xéneros literarios, o mundo do traballo, temas globais,relacións, delincuencia, deportes, ….)

 

 

 

 

 

 

d) Contidos mínimos do Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe :

 *Perseverar nos intentos de comprender e facerse entender nas situación comunicativas presentadas na aula.

* Actitude de interese pola corrección dos seus propios erros.

* Actitude cooperativa nas tarefas de clase

* Comportamento xeral de respecto na clase cara o profesor e os compañeiros.

 

Ademais destas habilidades, é necesario acreditar  a lectura de polo menos un libro en inglés do nivel correspondente.

 

5. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 1º CURSO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

a) Contidos mínimos do Bloque 1: Escoitar, falar e conversar

 

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible .

* Trazos fonológicos: produción de sons, acento, ritmo e entonación aceptables para este nivel.

* Morfo-sintaxis e léxico: emprego de estruturas e vocabulario apropiados.

* Un grao de fluidez adecuado ao nivel

* Comprender polo menos as ideas esenciais en intercambios con ou entre falantes da lingua inglesa, en especial aquelas referidas a temas pertencentes ao ámbito socio-cultural do alumno e a temas de interese para o alumnado adolescente..

 

b) Contidos mínimos do Bloque 2: Ler e escribir:

* Capacidade comunicativa: o alumno debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Contido e organización: organización clara.

* Gramática e vocabulario:

- uso apropiado das estruturas gramaticais expresadas nos contidos mínimos do curso

- variedade e riqueza de vocabulario adecuada ao nivel.

* Outros trazos: aceptable ortografía, caligrafía, puntuación e presentación.

c) Contidos mínimos do Bloque 3: Coñecementos da lingua

Funcións

 

* pedir e dar información persoal

* intercambiar información sobre as rutinas diarias e a vida cotidiá de alguén

* intercambiar información sobre roupa e modas, deportes, comidas,actividades de tempo libre, música, ordenadores, e outros temas relacionados coa realidade socio-cultural do alumnado 

* describir persoas e lugares e entender as descricións

* expresar acordo e desacordo

*narrar unha experiencia pasada

*Expresar  plans para o futuro .

*Especular sobre o futuro

 

Gramática

 

* be/have got (present and past)

* There is/there are

* Presente  simple e continuo

* pasado simple e expresións de pasado

*pasado continuo

*futuro con will 

 * going to 

* uso de cuantificadores;

* expresar frecuencia

* presente continuo como futuro

 * Comparativo/superlativo

* vocabulario apropiado ás funcións e

tópicos propios deste nivel

 

 

 

d) Contidos mínimos do Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe :

.* Actitude de interese pola corrección dos seus propios erros.

* Actitude cooperativa nas tarefas de clase

 *Perseverar nos intentos de comprender e facerse entender nas situación comunicativas presentadas na aula.

* Comportamento xeral de respecto na clase con respecto ao profesor e aos outros alumnos.

 

Ademais destes contidos, é necesario acreditar  da lectura de polo menos un libro en inglés do nivel correspondente 

 

 

6. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 2º CURSO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

 

 

a) Contidos mínimos do Bloque 1: Escoitar, falar e conversar :

* Capacidade comunicativa: o/a alumno/a  debe ser capaz de transmitir as súas ideas de xeito comprensible.

* Trazos fonológicos: produción de sons, acento, ritmo e entonación aceptables para este nivel.

* Morfo-sintaxis e léxico: emprego de estruturas e vocabulario apropiados.

* Un grao de fluidez adecuado ó nivel

* Comprender polo menos as ideas esenciais en intercambios con ou ou entre falantes da lingua inglesa, en especial aquelas referidas a temas pertencentes ó ámbito socio-cultural do alumnado e a tópicos de interese para os  adolescente.

 

b) Contidos mínimos do Bloque 2: Ler e escribir:.

*Ler textos breves adecuados ó seu nivel de maneira autónoma e de forma guiada cando presenten algunha dificultade.

*Redactar textos sinxelos sobre temas traballados na clase e sobre os que o alumna teña coñecementos previos , de xeito que sexan mínimamente correctos e comprensibles.

 

Bloque 3: Coñecementos da lingua

 

Funcións

* pedir e dar información persoal

* intercambiar información sobre as rutinas diarias e a vida cotidiá de alguén

* intercambiar información sobre  actividades de tempo libre, roupa e moda, animais de compañía, transportes, comida , profesións e outros temas relacionados coa realidade socio-cultural do alumnado

* describir persoas e lugares e entender as descricións

*narrar unha experiencia pasada

*Expresar desexos  e plans para o futuro .

*Especular sobre o futuro.

*Expresar plans

*Comparar obxectos e persoas

*Dar consello

*Expresar obriga, probabilidade, prohibición 

 

Gramática

 

* be/have got (present and past)

* There is/there are

* Presente  simple e continuo

* pasado simple e expresións de pasado

*pasado continuo

*futuro con will 

 * going to

* uso de cuantificadores

* expresar frecuencia

* presente continuo como futuro

 * Comparativo/superlativo

* present perfect simple

*Modais: should, can, can´t, may, must,

*vocabulario apropiado ás funcións e tópicos deste nivel.

 

d) Contidos mínimos do Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe :

.* Actitude de interese pola corrección dos seus propios erros.

* Actitude cooperativa nas tarefas de clase.

 *Perseverar nos intentos de comprender e facerse entender nas situación comunicativas presentadas na aula.

* Comportamento xeral de respecto na clase con respecto ó profesor e ós outros alumnos.

 

Ademais destes contidos, é necesario acreditar a lectura de polo menos un libro en inglés do nivel correspondente.

 

7. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 1º BACHARELATO

 

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar

· Escoita comprensiva de mensaxes emitidas por falantes con diferentes acentos (conversas na clase e listenings)

· Interacción oral con outras persoas, planificando previamente a mensaxe que se desexa transmitir e coidando tanto a coherencia como a corrección formal

· Descricións e narracións baseadas en experiencias persoais.

 

 

 

Bloque 2: Ler e escribir

· Obtención de información global e específica dun texto

· Predición e dedución de información en diferentes tipos de textos

· Formulación de hipóteses sobre as expectativas, intereses ou actitudes comunicativas que poidan ter osreceptores dos textos

· Ordenación lóxica de frases e parágrafos co fin de realizar un texto coherente, utilizando conectores adecuados.

· Redacción de e-mails e cartas, tanto informais como cun certo grao de formalidade.

.Producción de textos descriptivos, biografías, ensaios  e textos periodísticos. 

 

Bloque 3: Coñecementos da lingua

 

Funcións:

Describir a aparencia física, estado de saúde, carácter, gustos e intereses. Comparar, contrastar e diferenciarentre datos e opinións.

 Expresar preferencias. · Falar de costumes e hábitos no pasado. Expresar os cambios.

 Expresar plans con referencias temporais. Predicir acontecementos. Facer prognósticos.

Expresar obrigación e ausencia de obrigación, necesidade, capacidade e posibilidade.

Relatar o que outra persoa dixo, preguntou, ordenou ou suxeriu..

Expresar posibilidades reais e formular hipótesis.

Facer deducións.

 Expresar consecuencia, resultado e causa.

 

Gramática:

Like / enjoy / hate + -ing / to + infinitivo

Want + to

 Orde de adxetivos

Phrasal verbs

Diferentes tempos verbais en voz activa y pasiva: present simple, continous, past simple , continuous, present perfect , past perfect, future continuous, future perfect.

Used to /would+ infinitivo

Be / get used to + -ing

Usos de las formas en –ing: como suxeito, detrás de algúns verbos e de preposicións

Adverbios de modo e intensidade

Pronomes e oracións de relativo

Oracións condicionais

Will / Be going to

When / As soon as + simple present / present perfect

.Modales: must / mustn´t / should / ought to / needn´t / don´t have to / have to / can / be able to / could

· Reported speech: preguntas, oracións declarativas, ordes e suxestión.

 

Uso de nexos: because, as a result, consequently...

 

 

Léxico-semántico

 

Vocabulario relacionado cos temas tratados no libro de texto

 

Fonética

Pronuncia correcta de fonemas de especial dificultade: consoantes sonoras, terminación –ed…

Entonación de frases

Ritmo

Acentuación de palabras e frases

 

Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe

· Identificar as súas necesidades de aprendizaxe e utilizar os recursos apropiados para liquidalas (dedicar tempo á materia, preguntar dúbidas ao profesor/a...)

· Utilización do material do libro de texto, de dicionarios e de libros de referencia, páxinas web, cd-rom

· Autoevaluación e autocorrección das producións propias

 

Ademais destas habilidades, é necesario acreditar ter realizado a lectura obrigatoria dun libro do nivel correspondente a 1º BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

8.  MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN 2º BACHARELATO

 

 

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar

· Narracións orais de acontecementos ou experiencias persoais

· Participación activa en discusións ou debates sobre diversos temas

· Expresión de argumentación e contra-argumentación

· Resolución de problemas de forma cooperativa e toma de decisións en grupo sobre un tema específico.

· Escoita comprensiva de mensaxes emitidas por falantes con diferentes acentos.

 

 

Bloque 2: Ler e escribir

--Redacción de textos completos ou finalización de textos dos que se proporcionaron un ou varios parágrafos, conseguindo un texto final, con elementos que lle dean cohesión e coherencia. Os textos poden ser:

. narracións de acontecementos ou experiencias persoais

. textos argumentativos.

 .tescripción de lugares.

. resumes

--Estructura  de cartas formais e curriculum vitae.

--Lectura de xeito autónomo de textos escritos referidos á actualidade, á vida cultural ou relacionados cos intereses profesionais, presentes ou futuros, dos estudantes

--Comparación e contraste entre textos sobre o mesmo tema publicados en diferentes revistas, periódicos ou libros de texto

·--Redacción de textos completos ou finalización de textos dos que se proporcionaron un ou varios parágrafos, conseguindo un texto final, con elementos que lle dean cohesión e coherencia

 

Bloque 3: Coñecementos da lingua

Gramática

- Oracións de relativo especificativas e explicativas

- Oracións subordinadas consecutivas introducidas por so / such ... that

- Should / had better

- Nexos: although, in spite of....

Estilo indirecto: preguntas

- Estilo indirecto cós seguintes verbos: advise, agree, apologise, ask, beg, declare, explain, insist, invite, offer...

Derivación: sufijos para formar adxectivos e sustantivos

- Oracións condicionais, revisión de todos os tipos: unless, as long as, providing that...

- Futuro

- I wish: + would, + pasado simple ou perfeto

- orden de adxectivos; adxectivos compostos

- phrasal verbs

- participios de presente e pasado

- nexos: for this reason, in addition, moreover, on the other hand, because, whereas, for example,consequently...

- regret / remember + xerundio / infinitivo

- prefixos para formar opostos: un-, in-, il-, ir-, dis-,...

--voz pasiva

- need / needn´t + xerundio

- verbos seguidos de infinitivo ou xerundio

- Have / get something done

- comparacións: as if, as ... as, as though

- phrasal verbs

 --Léxico relacionado cos temas tratados

- fórmulas e expresións

Fonética:

--realización de fonemas

- acentuación de palabras e frases

- entonación de frases

- ritmo

 

Funcións:

--Dar e pedir opinións e consellos.

--Persuadir e advertir.

--Solicitar información utilizando preguntas indirectas.

-- Referirse a unha información recibida anteriormente utilizando verbos específicos

--Formular hipótese e especular.

---Establecer condicións e falar de verdades xerais.

--expresar queixas,desexos e sentimentos de pesar e arrepentimentos

--Describir detalladamente o aspecto físico e o carácter dunha persoa real ou imaxinaria

--Descibir unha paisaxe ou un obxecto.

--Mostrar acordo e desacordo e dar explicacións

--Analizar cambios en diferentes lugares e cousas e na sociedade

 

.

 

 

Bloque 4: Reflexión sobre a aprendizaxe

- Identificación dos trazos dialectales máis significativos da lingua estranxeira

- Valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios

- Reflexión sobre similitudes e diferenzas entre  códigos lingüísticos e culturas

- Recoñecemento da importancia da lingua estranxeira para profundar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida profesional.

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Nos cursos da ESO o baremo será o seguinte:

 No período de avaliación ordinaria:

30%: avaliación da comprensión auditiva e expresión oral (speaking & listening)

50%: avaliación da comprensión e expresión escrita: grammar, vocabulary, reading & writing

20%: valoración do traballo e a atitude na clase (interese, perseverancia, autonomía…) o estado da libreta e os deberes. O traballo autónomo na plataforma dixital poderá valorarse ata o 5% da nota final.

 

Para a avaliación extraordinaria (setembro) o baremo será o que segue:

80% avaliación da comprensión e expresión escrita: grammar, vocabulary, Reading and writing

20 % avaliación da comprensión auditiva (listening)

 

No Programa de Diversicación Curricular o baremo será o seguinte:

No periodo de avaliación ordinaria:

60% Probas escritas e orais (gramática, vocabulario, listening,speaking, writing, reading)

40% Traballo de clase e deberes

Na avaliación extraordinaria de setembro:

80% avaliación de comprensión e expresión escrita.

20% avaliación de comprensión auditiva (listening).

 

 

En 1º BACHARELATO o baremo será o seguinte:

 

No período de avaliación ordinaria:

30% : avaliación da comprensión auditiva e expresión oral( listening and speaking)

60% : avaliación da comprensión e expresión escrita :  grammar, vocabulary, Reading and writing

10% : valoración do traballo e a atitude na clase (interese, perseverancia, autonomía )  e dos os deberes….

 Na avaliación extraordinaria (setembro):

20% : avaliación da comprensión auditiva (listening)

80 % : avaliación da comprensión e expresión escrita:  grammar, vocabulary, Reading and writing.

 

En 2º BACHARELATO os criterios de cualificación serán os seguintes:

 

No período de avaliación ordinaria:

 Na primeira e na segunda avaliacións

30%  exames de gramática e vocabulario

20%  probas de comprensión escrita (Reading Comprenhension)

20%  probas de expresión  escrita (Writing)

10%  probas de comprensión auditiva (Listening )

10%  Traballos escritos entregados (textos tipo selectividade, essays, ….)

10%   Speaking (participación na aula, presentacións orais, etc.)

 

Na terceira avaliación e final:

 30%  proba global de toda a gramática e vocabulario vistos durante o curso.                        

60%  proba tipo PAUU (incluindo comprensión auditiva) puntuada do mesmo xeito que no exame de selectividade.

10%  traballos escritos entregados, participación e presentación orais)

 

Na avaliación extraordinaria de setembro :

  Proba tipo PAAU  puntuada do mesmo xeito que no exame de Selectividade

 

 

DOCUMENTOS DO CENTRO

TIL

Plurilingüismo

  •  CADERNO DE COMUNICACIÓN

Violencias de Xénero (25N)

Eventos

« Decembro 2020 »
LunMarMérXovVenSábDom
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Erasmus+

felixmuriel.erasmusplus@gmail.com

ERASMUS+FELIXMURIEL(TWITTER)

erasmusplusfelixmuriel (INSTAGRAM)

CONVOCATORIA FCT 2019-2020 ...

BASES MOVILIDADE (consulta)

CONVOCATORIA 19-2(consulta)

SOLICITUDE  (consulta)

CONVOCATORIA ENTREVISTA PERSOAL (consulta)

 

 

SCRIPTA MANENT

ENDL (Norm. lingüística)

Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 7 invitados conectados.

TITORÍA ENTRE IGUAIS

RIANXO RADIO

REMEMBERING CANADA

CALENDARIO DE ALUMNADO CON PENDENTES

Poden consultar as datas e horarios das probas de pendentes do curso 2020-2021.