Admisión alumnado ESO-BACHARELATO (curso 2021-22)

Enviado por iesproval o Sáb, 2021-02-27 20:22

O alumnado e/ou as familias que desexen obter unha praza de ESO ou BACHARELATO para o curso 2021-22 nun centro distinto daquel en que estea matriculado este curso poderá presentar unha única soliciude da seguinte forma:

  1. De forma presencial na secretaría do centro docente indicado como primeira opción.
  2. A través da aplicación informática de xestión do proceso prememndo no enlace.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: do 1 ao 22 de marzo

Listaxes provisionais: antes do 25 de abril

Listaxes defintivas: antes do 15 de maio

 

DOCUMENTACIÓN

  • ANEXO II e ANEXO II bis, asinados nas follas 4 e 5 polos proxenitores. Nos casos de separación ou divorcio presentarán Convenio regulador ou resolución xudicial que dertermine a situación do/a alumno/a.
  • Copia do libro de familia.
  • Copia dos DNI/NIE/Pasaporte do/a alumno/a e de todos os membros da unidade familiar.
  • Último boletín de notas (no caso de que solicitase para para 1º de bacharelato tamén certificación académica de 3º ESO).
  • No caso de Familia numerosa, familia monoparental, discapacidade ou proxenitores traballadores do propio centro deberá prsesentarse a documentación que o acredite.