Modificacion Programación Didácticas polo COVID-19

 CICLOS FORMATIVOS MEDIOS     FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA     EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA    BACHARELATO  ESA

 


CICLOS FORMATIVOS MEDIOS


Electromecánica de vehículos automóbiles

  Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
  Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo
   Empresa e iniciativa emprendedora
  Formación e orientación laboral
  Mecanizado básico
  Motores
  Sistemas de carga e arranque
  Sistemas de seguridade e confortabilidade
  Sistemas de transmisión e freada
    

Xestión administrativa

  Operacións administrativas da compravenda
  Comunicación empresarial e atención á clientela
  Empresa e administración
   Empresa na aula
  Formación e orientación laboral
  Inglés
  Operacións administrativas de recursos humanos
  Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
  Técnica contable
  Tratamento da documentación contable
  Tratamento informático da información

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Servizos administrativos

  Aplicacións básicas de ofimática
  Arquivamento e comunicación
  Atención á clientela
  Ciencias aplicadas I
  Ciencias aplicadas II
  Comunicación e sociedade I
  Comunicación e sociedade II
  Preparación de pedidos e venda de produtos
  Técnicas administrativas básicas
  Tratamento informático de datos
 

Mantemento de vehículos

  Amovibles
  Ciencias aplicadas I
  Ciencias aplicadas II
  Comunicación e sociedade I
  Inglés
  Comunicación e sociedade II
  Electricidade do vehículo
  Mecánica do vehículo
  Preparación de superficies
  Mecanizado e soldadura

 


Contornas Contornas
FPBAS -> SERVICIOS BÁSICOS CM -> Xestión Admistrativa
 TRATAMENTO INFORMÁTICO DE DATOS 2º CM->COMUNICACIÓN EMPRESARIAL E ATENCIÓN A CLIENTELA
 PREPARACIÓN DE PEDIDOS E VENDA DE PRODUTOS 1CMXA->TRATAMENTO INFORMATICO INFORMACION

 


EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

1º ESO   2º ESO   2º ESO PMAR  
Bioloxía e xeoloxía   2ª Lingua estranxeira - Francés   Ámbito lingüístico social  
Educación física   Educación física   Ámbito científico e matemático  
Educación plástica, visual e audiovisual   Física e química   Ámbito de linguas estranxeiras  
2ª Lingua estranxeira - Francés   Libre configuración de centro Drama      
Libre configuración de centro: Inic. ao Xadrez   Libre configuración de centro Inic. á Robótica      
Libre configuración de centro: Teatro   Libre configuración de centro Tácticas Xadrez      
Lingua castelá e literatura   Lingua castelá e literatura      
Lingua estranxeira - Inglés   Lingua estranxeira - Inglés      
Lingua galega e literatura   Lingua galega e literatura      
Matemáticas   Matemáticas      
Programación   Música      
Promoción de estilos de vida saudables   Relixión católica      
Relixión católica   Tecnoloxía      
Valores éticos   Valores éticos      
Xeografía e historia   Xeografía e historia      

 


 

3º ESO   3º ESO PMAR   4º ESO
2ª Lingua estranxeira - Francés   Ámbito lingüístico social   Bioloxía e xeoloxía
Bioloxía e xeoloxía   Ámbito científico e matemático   Cultura científica
    Ámbito de linguas estranxeiras   Cultura clásica
Educación física    Cultura Clásica   Economía
Educación plástica, visual e audiovisual       Educación física
Física e química       Educación plástica, visual e audiovisual
Lingua castelá e literatura       Física e química
Lingua estranxeira - Inglés       Iniciación á actividade emprendedora e empresarial
Lingua galega e literatura       Lingua castelá e literatura
Matemáticas orient. ás ensin. académicas       Lingua estranxeira - Inglés
Matemáticas orient. ás ensin. aplicadas       Lingua galega e literatura
Música       Matemáticas orient. ás ensin. académicas
Relixión católica       Matemáticas orient. ás ensin. aplicadas
Tecnoloxía        
Valores éticos       Relixión católica
Xeografía e historia       Tecnoloxía
        Tecnoloxías da información e a comunicación
        Xeografía e historia

BACHARELATO 

1º BACH A   1º BACH B
Anatomía aplicada   2ª Lingua estranxeira I: Francés
Bioloxía e xeoloxía   Anatomía aplicada
Cultura científica   Bioloxía e xeoloxía
Debuxo técnico I   Cultura científica
Educación física   Economía
Filosofía   Educación física
Física e química   Filosofía
Libre configuración de Centro Xadrez   Grego I
Lingua castelá e literatura I   Historia do mundo contemporáneo
Lingua estranxeira I: Inglés   Latín I
Lingua galega e literatura I   Libre configuración de Centro Xadrez
Matemáticas I   Lingua castelá e literatura I
Relixión católica   Lingua estranxeira I: Inglés
Tecnoloxía industrial I   Lingua galega e literatura I
Tecnoloxías da información e comunicación I   Linguaxe e práctica musical
    Literatura universal
    Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I
    Relixión católica
    Tecnoloxías da información e comunicación I

2º BACH A   2º BACH B
Bioloxía   2ª Lingua estranxeira II: Francés
CC. da terra e do medio ambiente   CC. da terra e do medio ambiente
Debuxo artístico II   Debuxo artístico II
Debuxo técnico II   Economía da empresa
Física   Grego II
Historia da arte   Historia da arte
Historia de España   Historia da filosofía
Lingua castelá e literatura II   Historia de España
Lingua estranxeira II: Inglés   Latín II
Lingua galega e literatura II   Lingua castelá e literatura II
Matemáticas II   Lingua estranxeira II: Inglés
Métodos estatísticos e numéricos   Lingua galega e literatura II
Psicoloxía   Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
Química   Métodos estatísticos e numéricos
Relixión católica   Psicoloxía
Tecnoloxía industrial II   Relixión católica
Tecnoloxías da información e a comunicación II   Tecnoloxías da información e a comunicación II
Xeoloxía   Xeografía

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS

Ámbito científico tecnolóxico M4   Ámbito da comunicación M4   Inglés ESA IV   Ámbito social M4