Skip to Content

Curso 2020/2021

Oferta formativa

 

Réxime ordinario

  • Grao básico

CBHOT03 Actividades de panadaría e pastelaría - 18 prazas

CBHOT01 Cociña e restauración - 18 prazas

  • Grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía - 22 prazas

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría -22 prazas

CMHOT02 Servizos en restauración -22 prazas

CMAGA03 Xardinaría e floraría -15 prazas

 

  • Grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña - 22 prazas

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración -22 prazas

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos -30 prazas

 

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular)

  • Grao medio

 

ZMHOT01 Cociña e gastronomía 

 

MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría -240 hrs - 22 prazas

MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora -53 hrs - 22 prazas

MP0049 Formación e orientación laboral -107 hrs - 22 prazas

MP0045 Ofertas gastronómicas -87 hrs - 22 prazas

MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos -240 hrs - 22 prazas

MP0048 Produtos culinarios -350 hrs - 22 prazas

MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos -53 hrs - 22 prazas

MP0028 Sobremesas en restauración -140 hrs - 22 prazas

MP0047 Técnicas culinarias -320 hrs - 22 prazas

 

Oferta de prazas para formación profesional dual

ZMAGA03 Xardinaría e floraría

 

Empresas ou entidades colaboradoras

Carlos Domínguez Rodríguez 2 prazas

Jesús Iglesias González 2 prazas

Sven Dieter Adler 1 prazas

Viveros Mende, S.L 2 prazas

 

Curso 2020/2021, 7 prazas por módulo

MP0582 Formación e orientación laboral - 107 hrs

MP0404 Fundamentos agronómicos -159 hrs

MP0576 Implantación de xardíns e zonas verdes -134hrs

MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas - 107 hrs

MP0409 Principios de sanidade vexetal - 107 hrs

MP0578 Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro -186 hrs

MP0407 Taller e equipamentos de tracción -160hrs

 

Curso 2021/2022, 7 prazas por módulo

MP0579 Composicións florais e con plantas -140 hrs

MP0479 Control fitosanitario -87 hrs

MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora - 53 hrs

MP0580 Establecementos de floraría -87 hrs

MP0577 Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes -176 hrs

MP0581 Técnicas de venda en xardinaría e floraría -87 hrs

 

Oferta Formativa do IES de Vilamarín

Curso 2020/2021

(32016285) IES de Vilamarín

ies.vilamarin@edu.xunta.gal Tel. 988 68 50 50

 

  

O IES de Vilamarín oferta o ciclo formativo de grao medio de Comercialización de produtos alimentarios (dual), compartido co CIFP Portovello (Ourense):

OFERTA FORMATIVA CURSO 2018/2019

OFERTA FORMATIVA CURSO  18/19, E NÚMERO DE PRAZAS

 

Oferta de formación profesional do sistema educativo,

polo réxime ordinario. 

Grao básico

• CBHOT03 Actividades de panadaría e pastelaría 20 prazas

• CBHOT01 Cociña e restauración 20 prazas

Grao medio

• CMHOT01 Cociña e gastronomía 22 prazas

• CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría 22 prazas

• CMHOT02 Servizos en restauración 30 prazas

Grao superior

• CSHOT04 Dirección de cociña 22 prazas

• CSHOT05 Dirección de servizos de restauración 22 prazas

• CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos 30 prazas

Oferta parcial, por módulos, de ciclos formativos de grao medio

e de grao superior en centros públicos polo réxime de persoas

adultas na modalidade presencial. 

Grao medio

 

• ZMHOT01 Cociña e gastronomía:

o MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora 22

o MP0049 Formación e orientación laboral 22

o MP0045 Ofertas gastronómicas 22

o MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos 22

o MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría 22

o MP0048 Produtos culinarios 22

o MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos 22

o MP0028 Sobremesas en restauración 22

o MP0047 Técnicas culinarias 22

 

• ZMAGA03 Xardinaría e floraría

o MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora 22

o MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas 22

o MP0577 Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes 22

o MP0407 Taller e equipamentos de tracción 22

 

Grao superior

 

• ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

o MP0174 Dirección de aloxamentos turísticos 15

o MP0182 Formación e orientación laboral 15

o MP0179 Inglés 15

o MP0173 Márketing turístico 15

o MP0176 Recepción e reservas 15

 

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio e de grao

superior na modalidade de Formación Profesional Dual.

 

Empresa ou entidade colaboradora: Eurostars Hotel Company, SLU

o MP0174 Dirección de aloxamentos turísticos 15

o MP0182 Formación e orientación laboral 15

o MP0179 Inglés 15

o MP0173 Márketing turístico 15

o MP0176 Recepción e reservas 15

o 2019 - 2020 MP0178 Comercialización de eventos 15

o MP0183 Empresa e iniciativa emprendedora 15

o MP0171 Estrutura do mercado turístico 15

o MP0172 Protocolo e relacións públicas 15

o MP0177 Recursos humanos no aloxamento 15

o MP0180 Segunda lingua estranxeira 15

o MP0175 Xestión do departamento de pisos 15

Distribuir contido


by Dr. Radut