Funcións lineais

Enunciado

Obter a pendente, a ordenada na orixe e a expresión analítca das seguintes rectas