Realízanse o estudo e montaxe das instalacións eléctricas de interior en vivendas.

Aula virtual de apoio ás clases de Formación e Orientación Laboral do IES de Rodeira