MP0374 - Administración de sistemas operativos

Implantación de sistemas e alta dispoñibilidade e configuración de seguridade en equipos e redes
MP0375     Servizos de rede e internet

Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede.