Departamento de Electrónica

O Departamento de Electrónica e Telecomunicación imparte do IES de Rodeira imparte os seguintes ciclos de formación profesional e materias optativas: 

Acceso ao ciclo medio de Instalacións e Telecomunicacións
 • Posuír o título de graduado en educación secundaria.
 • Posuír o título de formación profesional básica (O perfil de cada título indica os ciclos de grao medio con preferencia de acceso).
 • Posuír o título de técnico dun ciclo de grao medio de formación profesional.
 • Posuír o título de técnico auxiliar.
 • Posuír unha titulación universitaria ou equiivalente a efectos académicos
 • Ter aprobado o segundo curso de bacharelato unificado polivalente (BUP) ou ter un máximo de dous materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos.
 • Ter superado o segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias.
 • Ter superado o terceiro curso do plan de 1963 das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos.
 • Ter superados outros estudos declarados equivalentes.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Ter superad a proba de acceso a ciclos formativos.
 • É posible acceder tamén superando as probas de acceso que as administracións educativas organizan tódolos anos. Para iso é preciso cumprir dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.
Acceso ao ciclo superior de Sistemas de Telecolunicacións e Informáticos
 • Posuír o título de Bacharelato
 • Ter superadas totalmente as probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Superar a proba de acceso a ciclos formativos. Será necesario ter cumpridos dezanove anos ou cumplilos no ano natural de realización da proba.
 • Cumprir ou ter cumpridos dezaoito anos, e posuír o título de Grao Medio da familia profesional de Electricidade-Electrónica.

 As persoas adultas tamén poden cursar os módulos profesionais nos que estén interesados de xeito individual.

Profesorado do Departamento
David Fernandez Viñal
Carmen Veiga Campo
Francisco Javier Jorge Mora
Jaime Pazos Laucirica
Uxio Docampo Martinez
Jose Manuel Covelo Piñon

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer