Respostas dos exercicios do tema 5

Introdución a moodle
Iniciación ao uso da aula virtual