COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Ámbito Científico Tecnolóxico ESA IV 2019-2020

Módulo 4 Unidade 2 Xeometría

Apuntes da Unidade 5: A orixe e evolución da Terra e da vida (do 16 ao 26 de marzo)

Apuntes da Unidade 7: As persoas e a saúde. Promoción da saúde (do 30 de marzo ao 16 de abril).

Módulo 4 Unidade 3 Funcións. (Do 20 ao 30 de abril)

As seguintes actividades non teñen "data de entrega", pero sería convinte ir facéndoas.

Actividades autoavaliables das Unidades 2, 5 e 7

Actividades avaliables, das Unidades 2, 5, 7 e 3

A partir do día 1 de maio e ata rematar o curso faremos actividades de repaso, reforzo e recuperación da 1ª Avaliación. Módulo 4 Unidade 2 Xeometría.

 

A nota final para os que teñan superada a 1ª Avaliación será = nota da 1ª aval + (30% da media das actividades de aprendizaxe realizadas  no período de confinamento)

Os que non superaron a 1ª Avaliación farán actividades de reforzo e recuperación que lles permitan a recuperación da materia (actividades na páxina web do centro ou mandadas por distintos medios, segundo as necesidades de cada alumno/a). A cualificación ordinaria neste caso será a valoración do profesor do traballo personal realizado polo alumno ou alumna no período de confinamento.