Skip to Content

Concurso Fotografía Matemática 2012

 

IX Concurso de Fotografía e Matemáticas

 

 

CONCURSO FOTOGRAFÍA DAG

Dispara, Achega e Gaña


· Tema: “Polígonos regulares ”


· Haberá 3 premios, aínda que o xurado poderá declarar deserto calquera deles.

· A fotografía deberá ser orixinal, en cor ou en branco e negro, impresa en papel fotográfico e dun tamaño mínimo de 18 cm x 24 cm e máximo de 24 cm x 30 cm. A técnica poderá ser convencional ou dixital, sen admitirse retoques dixitais.

· Poderá participar todo o alumnado do I.E.S. David Buján matriculado no curso 2011-2012 e cada concursante poderá presentar como máximo tres fotografías. Os restantes membros da comunidade educativa poderán participar na exposición que se fará ao remate do concurso.

· Para participar deberá entregarse, na administración do instituto, un sobre que conteña:

® A fotografía. (En papel fotográfico)

® Un folio co título da fotografía, o lugar onde foi realizada e un breve comentario no que se explique a relación co tema da convocatoria.

® Un pequeno sobre pechado no que, por fóra, figure o título da fotografía, e no interior, os datos persoais do autor ou autora, o título da fotografía e unha fotocopia do DNI.

· A data límite de entrega será o día 4 de Maio de 2012

· O xurado estará formado por membros dos departamentos de Debuxo e de Matemáticas e o seu fallo será inapelable.

· As fotografías presentadas poderán ser utilizadas para a súa exposición pública, e as premiadas quedarán en poder do instituto, debendo ser presentados os negativos ou, no caso dixital, unha copia en CD.

· A participación no concurso implica a aceptación destas bases.

 

 page | by Dr. Radut