Skip to Content

 

 

 

 

Comercio e Márketing

1ºFPBC TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING. PROBAS DE SETEMBRO 2020.

O alumnado co módulo pendente de Técnicas Básicas de Merchandising, para superalo, deberá realizar as tarefas que se adxuntan no seguinte dossier, asemade poderá consultar a rúbrica de avaliación para a lograr superar con éxito dito módulo en setembro.
Ante calquera dúbida, pode contactar a través do correo electrónico "mariaiesarmandocotarelo@gmail.com", ou ben a través de Classroom, Whatsapp ou/e Instagram.
A data límite será o día e hora marcado dende o centro para a o Mércores 2 de setembro ás 9 horas
A entrega poderá facerse de forma telemática.
 

Novas Programacións Didácticas Adaptadas para o terceiro trimestre(XVEC,Comercio internacional,Actividades comerciais)

Debido a inusual situación adaptáronse as programacións didácticas do departamento de cara ao terceiro trimestre seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Novas Programacións Didácticas Adaptadas para o terceiro trimestre (FPBÁSICA)

 Debido a inusual situación adaptáronse as programacións didácticas do departamento de cara ao terceiro trimestre seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

PROGRAMACIÓNS COMERCIO E MARKETING _ CURSO 2020-2021

 

CB SERVIZOS COMERCIAIS

PRIMEIRO CURSO

Ciencias aplicadas I

Comunicación e sociedade I

Técnicas básicas de merchandising

Operacións auxiliares de almacenaxe

Tratamento informático de datos

SEGUNDO CURSO

Comunicación e sociedade II

Ciencias aplicadas II

Atención á clientela

Preparación de pedidos e venda de productos

Aplicacións básicas de ofimática

 

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

PRIMEIRO CURSO

Xestión de compras

Formación e orientación laboral

Aplicacións informáticas para o comercio

Inglés

Procesos de venda

Dinamización do punto de venda

Marketing na actividade comercial

SEGUNDO CURSO

Servizos de atención comercial

Técnicas de almacén

Comercio electrónico

Venda técnica

Xestión dun pequeño comercio

 

CS COMERCIO INTERNACIONAL

PRIMEIRO CURSO

Formación e orientación laboral

Negociación internacional

Inglés

Transporte internacional de mercadorías

Xestión administrativa do comercio

Xestión económica e financeira da empresa

SEGUNDO CURSO

Sistema de información de mercados

Comercio dixital internacional

Financiamento internacional

Medios de pagamento internacionais

Loxística de almacenamento

Marketing internacional

 

CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS

PRIMEIRO CURSO

Formación e orientación laboral

Inglés

Investigación comercial

Marketing dixital

Xestión económica e financeira da empresa

Políticas de marketing

SEGUNDO CURSO

Loxística de aprovisionamento

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

Organización de equipos de vendas

Técnicas de venda e negociación

Loxística de almacenamento

Xestión de productos e promoción do punto de venda

 

CS MARKETING E PUBLICIDADE_ DISTANCIA

SEGUNDO CURSO

Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

Medios e soportes de comunicación

Lanzamento de produtos e servizos

Traballo de campo na investigación comercial

Relacións públicas e organización de eventos de marketing

Deseño e elaboración de material de comunicación

PROGRAMACIÓNS COMERCIO E MARKETING

 

PROGRAMACIÓNS COMERCIO E MARKETING _ CURSO 2019-2020

 

CB SERVIZOS COMERCIAIS

 PRIMEIRO CURSO

Ciencias aplicadas I

Comunicación e sociedade I

 Técnicas básicas de merchandising

 Operación auxiliares de almacenaxe

 Tratamento informático de datos

 SEGUNDO CURSO

 Comunicación e sociedade II

 Ciencias aplicadas II

 Atención á clientela

 Preparación de pedidos e venda de productos

 Aplicacións básicas de ofimática

   

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

 PRIMEIRO CURSO

Xestión de compras

Formación e orientación laboral

Aplicacións informáticas para o comercio

Inglés

Procesos de venda

Dinamización do punto de venda

Marketing na actividade comercial

 SEGUNDO CURSO

Servizos de atención comercial

Técnicas de almacén

Comercio electrónico

Venda técnica

Xestión dun pequeno comercio

 

CS COMERCIO INTERNACIONAL

 PRIMEIRO CURSO

Formación e orientación laboral

Negociación internacional

 Inglés

 Transporte internacional de mercadorías

 Xestión administrativa do comercio

 Xestión económica e financeira da empresa

SEGUNDO CURSO

Sistema de información de mercados

Comercio dixital internacional

Financiamento internacional

Medios de pagamento internacionais

Loxística de almacenamento

Marketing internacional

 

CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS

 PRIMEIRO CURSO

Formación e orientación laboral

 Inglés

 Investigación comercial

 Marketing dixital

 Xestión económica e financeira da empresa

 Políticas de marketing

 SEGUNDO CURSO

Loxística de aprovisionamento

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

Organización de equipos de vendas

Técnicas de venda e negociación

Loxística de almacenamento

Xestión de produtos e promoción do punto de venda

 

Distribuir contido


by Dr. Radut