Ó longo do módulo aprenderemos a:

  • Recoñecer as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, analizando os requerimentos derivados dos postos de traballo e das actividades empresariais.
  • Definir a oportunidade de creación dunha pequena empresa, valorando o impacto sobre o entorno de actuación e incorporando valores éticos.
  • Realizar actividades para a constitución e posta en marcha dunha empresa, seleccionando a forma xurídica e identificando as obligacións legales asociadas.
  • Realizar actividades de xestión administrativa e financieira dunha PEME, identificando as principais obligacións contables e fiscais e cumprimentando a documentación.