Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalación e explotación de aplicacións informáticas.


A instalación e explotación de aplicacións abrangue aspectos como:

-Procura de software de aplicación acaído para o contorno de explotación.

-Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

-Elaboración de documentos e patróns.

-Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

-Asistencia ao usuario.