Apuntes do módulo de Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información en diurno e para a recollida de traballos.